[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3


1. Sobota Trestání snášel pro náš pokoj. Izaiáš 53,5

On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1.Petrova 2,24

Jozue 5,13-15

2.Paralipomenon 36,22-23|Sírachovec 51,1-12

Den díkůvzdání za úrodu Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15

Bůh nejbohatší je a dary světu dává,
a také nejchudší: sám nic si nenechává.


2. Neděle Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? Abakuk 2,6

Chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když někdo má nadbytek majetku, není jeho život zajištěn. Lukáš 12,15 P

Užívat bývalo
mojí tužbou,
teď však chci tobě žít
věrnou službou.
Tváře své neskrývej,
na mne se podívej,
víc lásky, Pane dej,
jen lásky víc!
- ZCČSH 21,2 -

Marek 8,1-9

2.Korintským 9,6-15

5.Mojžíšova 8,7-18

5.Mojžíšova 8,7-18

Žalm 65


3. Pondělí Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: Co to děláš? Izaiáš 45,9

Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6,9-10

Římanům 6,18-23

Ester 1,1-22


4. Úterý Pán zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Milujte tedy hosta. 5.Mojžíšova 10,18-19

Byl jsem na cestách, a ujali jste se mne. Matouš 25,35

Izaiáš 38,9-20

Ester 2,1-18

1472 V Kronachu u Bamberka se narodil Lucas Cranach.


5. Středa Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Jeremiáš 31,31

Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Římanům 9,4-5

Marek 5,21-43

Ester 2,19-3,6

1722 V Bethlehemu zemřel David Nitschmann.


6. Čtvrtek Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou. Ozeáš 14,10

Navzájem se povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. 1.Tesalonickým 5,11

Filipským 1,18b-26

Ester 3,7-15


7. Pátek Jen chvíli trvá Boží hněv, jeho milost však celý život. Po noci proplakané se s jitrem radost vrací. Žalm 30,6 F

Chlubíme se Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Římanům 5,11

Zjevení 2,8-11

Ester 4,1-17


8. Sobota Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji. Izaiáš 42,9

Mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Matouš 13,17

Římanům 4,18-25

Ester 5,1-14

17. neděle po sv. Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4c

Zpět k Bohu ubírá se všechno stvoření;
kam řádem ono, my jsme vírou vedeni.


9. Neděle Bůh mluvil k Mojžíšovi: Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. 5.Mojžíšova 18,18

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. 1.Tesalonickým 2,4

Moudrosti poklad z nebe
je slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
přivádí Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
- EZ 446,1 -

Matouš 15,21-28

Římanům 10,9-18

Izaiáš 49,1-6

Izaiáš 49,1-6

Žalm 138


10. Pondělí Dbejte na mé příkazy a jednejte podle nich. Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 22,31

Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. Filipským 2,15-16

Židům 11,1-7

Ester 6,1-14


11. Úterý Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu. 5.Mojžíšova 26,15

Simeon mluvil: Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Lukáš 2,30-32

1. Mojžíšova 15,1-6

Ester 7,1-10


12. Středa Budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce. Izaiáš 59,19

Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední. Lukáš 13,29-30

Lukáš 7,1-10

Ester 8,1-17


13. Čtvrtek Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jak za dnů dávnověkých. Pláč 5,21

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Titovi 3,4-5

Skutky 5,34-42

Ester 9,1-19


14. Pátek Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Izaiáš 37,16

Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Efezským 3,14-16

Židům 12,1-3

Ester 9,20-28


15. Sobota Já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. Micheáš 7,7

Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Koloským 3,2 P

Matouš 14,22-33

Ester 9,29-10,3

18. neděle po sv. Trojici A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21

Proč tolik pospícháš? Hej, postůj, počkej na mne!
Chtít k nebi jíti sám je zacílení klamné.


16. Neděle Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých. 5.Mojžíšova 16,19

Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte! Jan 5,44

Jest blahoslaven pokojný,
jenž s bližním v míru žije
a duchem, slovem, jednáním
jen zrno lásky sije.
On synem Božím slouti má,
Pán pokojem jej objímá
a v plášť své lásky kryje.
- 287,7 -

Marek 10,17-27

Efezským 5,15-20

Efezským 5,15-20

2.Mojžíšova 20,1-17

Žalm 1


17. Pondělí Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. 5.Mojžíšova 5,21

A to je láska: žít podle Božích přikázání. 2.Janova 1,6

1.Tesalonickým 4,9-12

Zjevení 1,1-8


18. Úterý Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. 1.Samuelova 2,6

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8

Galatským 5,13-18

Zjevení 1,9-20


19. Středa Přispěj k spomožení mému, Pane spasení mého. Žalm 38,23 K

Slepý křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho! Marek 10,48-49

Píseň 8,4-7

Zjevení 12,1-6


20. Čtvrtek Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě. Izaiáš 12,1

Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Matouš 9,13

Marek 3,31-35

Zjevení 12,7-12


21. Pátek Hospodin poslal mne, abych způsobil radost kvílícím Sionským, a dal jim okrasu místo popela, olej veselé místo smutku, oděv chvály místo ducha sevřeného. Izaiáš 61,1.3 K

Syn řekl: "Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem." Ale otec rozkázal svým služebníkům: "Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho." Lukáš 15,21-22

Římanům 14,20b-15,6

Zjevení 12,13-18


22. Sobota Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. 2.Paralipomenon 20,12

Hleďme na Ježíše, jenž vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 12,2

Matouš 5,17-20

Zjevení 13,1-10

19. neděle po sv. Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu, ty jsi zajisté chvála má. Jeremiáš 17,14 K

Jak špatně připraven je pro nebeské cíle,
kdo na ně nemyslí a žije provinile!


23. Neděle Hříšníkovi řekne Bůh: Nač mi odříkáváš přikázání a mou smlouvu darmo bereš do úst, když se vzpíráš mému vedení, odhazuješ za hlavu má slova? Žalm 50,16-17 R

Kdo se zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Jakubova 1,25

Znejte, že on jest sám Bůh náš,
ne my sebe, on stvořil nás,
abychom ho milovali,
jeho zákon poslouchali.
- ZCČSH 6,2 -

Marek 2,1-12

Jakubova 5,13-16

Marek 2,1-12

2.Mojžíšova 34,4-10

Žalm 38


24. Pondělí Ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si počínali svévolně. Nehemiáš 9,33

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

2. Mojžíšova 15,22-27

Zjevení 13,11-18


25. Úterý Hospodin Jonášovi odpověděl: Myslíš, že se zlobíš právem? Jonáš 4,4 B21

Upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Galatským 6,1

Lukáš 5,12-16

Zjevení 14,1-5


26. Středa Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny národy! Žalm 82,8

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3,17

Jan 9,1-7

Zjevení 14,6-13


27. Čtvrtek Poznej, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. 5.Mojžíšova 7,9

Pevně se držme naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám ten slib dal, je věrný! Židům 10,23 P

Jeremiáš 17,14-17

Zjevení 14,14-20


28. Pátek Jejich synové, kteří ho ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny. 5.Mojžíšova 31,13

Sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka. Bůh nikomu nestraní. Římanům 2,10-11

Matouš 8,14-17

Zjevení 15,1-4


29. Sobota Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými! Izaiáš 49,13

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení. 2.Korintským 1,3-4

Lukáš 13,10-17

Zjevení 15,5-8

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Chceš Bohu nejblíže být mezi všemi tvory?
Věz, k Němu nemožno se blížit bez pokory.


30. Neděle Pán Bůh je slunce i štít. Žalm 84,12 F

Ježíš jim řekl: Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Marek 4,40

Zná Pán, co tě tíží,
zná tvé prosby hlas,
s pomocí svou v kříži
dostaví se v čas;
slunko v zlatém lesku
vzejde poznovu,
ozáří tvou stezku
k nebes domovu.
- 322,2 -

Marek 10,2-16

2.Korintským 3,3-9

Píseň 8,6b-7

1.Mojžíšova 8,18-22; 9,12-17

Žalm 119,161-176

Den reformace Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Pondělí Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí. Jeremiáš 22,3

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Římanům 12,9

Matouš 5,1-12

Římanům 3,21-28

Žalm 46

5.Mojžíšova 6,4-9

Zjevení 16,1-9


ŘÍJEN 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]