[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Tehdy zaplesají stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází soudit zemi. 1.Paralipomenon 16,33


1. Pondělí Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím je. Izaiáš 57,19

Bůh pokoje buď se všemi vámi. Římanům 15,33

Jan 6,47-51

Jan 8,21-30

1422 Sněm v Čáslavi, kníže Korybutovič slibuje dodržovat 4 artikuly.


2. Úterý Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní? Malachiáš 2,10

V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským 2,3

Matouš 22,1-14

Jan 8,31-36


3. Středa Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izaiáš 60,1

Vy všichni jste synové světla a synové dne. 1.Tesalonickým 5,5

Skutky 10,21-36

Jan 8,37-45


4. Čtvrtek Chizkijáš vzal dopisy z ruky poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. 2.Královská 19,14

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

1.Korintským 10,16.17

Jan 8,46-59


5. Pátek Se svým Bohem přeskočím hradby. Žalm 18,30 R

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

Lukáš 22,14-20

Jan 9,1-12


6. Sobota Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči. 5.Mojžíšova 4,9

Rozpomeň se, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Zjevení 3,3

Zjevení 19,4-9

Jan 9,13-23

8. neděle po sv. Trojici Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,9

Můj bratře, staň se tím, kým vpravdě toužíš být;
tak v srdci zdaří se ti moudrost uzavřít.


7. Neděle Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se! Daniel 10,19

Váš zármutek se promění v radost. Jan 16,20

Co činí Bůh, vše dobré jest,
on dobře se mnou míní,
rád jeho ruce dám se vést,
jež před vším zlým mne stíní;
on, věčný Pán
i z pekla bran
můž vytrhnout mne cele:
naň spouštím já se cele.
- EZ 196,1 -

Matouš 5,13-16

Efezským 5,8-14

Marek 12,41-44

Izaiáš 2,1-5

Žalm 48


8. Pondělí Nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Izaiáš 9,6 K

Poznali jsme lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1.Janova 4,16

Matouš 7,7-12

Jan 9,24-34


9. Úterý Jsem druhem všech, kteří se tě bojí a tvých ustanovení se drží. Žalm 119,63

Filip se zeptal: Rozumíš tomu, co čteš? Komoří odpověděl: Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží! A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. Skutky 8,30-31

Matouš 5,33-37

Jan 9,35-41


10. Středa Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Izaiáš 43,2

Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní? Matouš 8,26

Přísloví 8,12-21

Jan 10,1-10


11. Čtvrtek Milujtež Hospodina všickni svatí jeho! Žalm 31,24 K

Zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jest láska. 1.Korintským 13,13 K

1.Korintským 12,27-13,3

Jan 10,11-21


12. Pátek Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Žalm 146,7

Ježíš vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu. Marek 8,6

Efezským 4,25-32

Jan 10,22-30


13. Sobota Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Izaiáš 50,6

Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Jan 1,29

Filipským 2,13-18

Jan 10,31-42

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48b

Svou službou na Boha i lidi pamatuj;
co pro ně učiníš, to za své přijme Bůh.


14. Neděle Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Nuzného pozvedá z prachu. Žalm 113,5-7

Ježíš Kristus byl způsobem bytí roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Filipským 2,6-7

Ten slávu uvidí,
kdo snížen byl,
vždyť ponížením svým
Pán zvítězil.
- EZ 349,5 -

Matouš 13,44-46

Filipským 3,4-14

Matouš 25,14-30

Jeremiáš 1,4-10

Žalm 53


15. Pondělí Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Žalm 118,15.16

Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Lukáš 1,46-47

Lukáš 16,10-13

1.Paralipomenon 10,1-14|Moudrosti 1,1-10


16. Úterý Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Žalm 78,4

Kdo rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Matouš 5,15

1.Královská 3,16-28

1.Paralipomenon 11,1-9|Moudrosti 1,11-15


17. Středa Bojte se Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil. 1.Samuelova 12,24

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Římanům 12,11

1.Korintským 10,23-31

1.Paralipomenon 13,1-14|Moudrosti 1,16-2,25


18. Čtvrtek Hospodin miluje právo. Žalm 37,28

Dávejte, co je cíařovo, císaři, a co je Boží, Bohu. Lukáš 20,25 P

1.Timoteovi 4,6-16

1.Paralipomenon 14,1-17|Moudrosti 3,1-12


19. Pátek Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Žalm 63,9

Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil. 2.Timoteovi 1,12

Jeremiáš 1,11-19

1.Paralipomenon 15,1-16.25-29|Moudrosti 4,7-20


20. Sobota Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie. Ozeáš 14,6

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15,5

Lukáš 12,42-48

1.Paralipomenon 16,1-22|Moudrosti 5,1-16

10. neděle po sv. Trojici (Neděle pro Israel)

Blahoslavený národ, kteréhož Hospodin jest Bohem jeho, lid ten, kterýž sobě on vyvolil za dědictví. Žalm 33,12 K

Bůh ve všem působí svým Duchem od věků:
jak v zemi, tvorech všech, tak nad tím v člověku.


21. Neděle Nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru. Propusťte mě, ať mohu jít k svému pánu. 1.Mojžíšova 24,56

Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn? Skutky 8,36

Slovem tvým moc pravdy Boží
dej, ať se v nás vždy víc množí;
přiveď nás dle křtu svědectví
do nebeského království.
- EZ 455,7 -

Marek 12,28-34

Římanům 11,25-32

Matouš 5,17-20

2.Mojžíšova 19,1-6

Žalm 59


22. Pondělí Nejsi to ty sám, Hospodine, náš Bože, v němž skládáme naději? Jeremiáš 14,22

Přistupme směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

Římanům 11,1-12

1.Paralipomenon 16,23-43|Moudrosti 6,1-11


23. Úterý Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 2.Mojžíšova 20,2

Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17

Izaiáš 51,1-7

1.Paralipomenon 17,1-14|Moudrosti 7,7-21

1572 Začala Bartolomějská noc.


24. Středa Chodím volně, neboť jsem se předem poradil s tvými příkazy. Žalm 119,45 F

Ve všem vítězíme mocí toho, jenž si nás zamiloval. Římanům 8,37

Jan 4,19-26

1.Paralipomenon 17,15-27|Moudrosti 7,22-8,1


25. Čtvrtek Budu volat k Bohu a Pán mne zachrání. Žalm 55,17 Ku

V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. 2.Korintským 1,10-11

Římanům 11,13-24

1.Paralipomenon 18,1-17|Moudrosti 8,2-8


26. Pátek Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu! Žalm 96,2

Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem. Koloským 3,16

Efezským 2,11-18

1.Paralipomenon 19,1-15|Moudrosti 8,9-18


27. Sobota Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost! Žalm 40,12

Věrný je ten, jenž vás povolal; on to také učiní. 1.Tesalonickým 5,24

5.Mojžíšova 4,27-40

1.Paralipomenon 19,16-20,8|Moudrosti 8,19-9,12

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5b

Jen Bohem vytušit lze Jedno v mnohosti
a vyrozumět Jím i rozměr věčnosti.


28. Neděle Vypravujte mezi národy jeho slávu, mezi vším lidstvem jeho divy. Žalm 96,3 Z

Modlete se za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu. Koloským 4,3

Ó ujmi ruku moji
a veď mne sám,
na cestě své i v boji
ať neklesám!
Já nevím sobě rady,
ó Pane můj;
ty sám mne proveď všady,
vždy při mně stůj.
- ZCČSH 201,1 -

Lukáš 18,9-14

Efezským 2,4-10

2.Samuelova 12,1-10.13-15a

2.Samuelova 12,1-15

Žalm 145


29. Pondělí Povstaň, Bože, své věci se ujmi! Žalm 74,22 R

Bůh nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Efezským 1,9-10

Matouš 23,1-12

1.Paralipomenon 21,1-14;|Moudrosti 9,13-18


30. Úterý Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem. 2.Mojžíšova 14,21

Věřili, a proto prošli Rudým mořem jako po suché zemi. Židům 11,29

1.Samuelova 17,38-51

1.Paralipomenon 21,15-22,1|Moudrosti 11,21-12,1


31. Středa Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Žalm 130,7

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. 2.Korintským 9,8

Jan 8,3-11

1.Paralipomenon 22,2-19|Moudrosti 12,11b-22


SRPEN 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]