[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Nové víno do nových měchů! Marek 2,22

Nový rok Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Židům 13,8


1. Pondělí Šetř se, abys se nekormoutil. Neboj se, a srdce tvé nechať se neděsí. Izaiáš 7,4 K

Ježíš čte Izaiáše: "Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal… poslal mne… abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy." … Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli. Lukáš 4,18.19.21

Otče, synu, svatý Duchu,
přej pokorným prosbám sluchu!
Otevři své štědré ruce
v tomto novém roce.

Dej nám život i smrt dobrou,
potom věčnou radost s tebou.
Otevři své štědré ruce
v tomto novém roce.
- EZ 617,8.10 -

Lukáš 4,16-21

Jakubova 4,13-15

Jakubova 4,13-15

Jozue 1,1-9

Žalm 89,1-19


2. Úterý Radostně vzdám ti oběť a chválu pro tvé jméno tak dobré. Žalm 54,8 R

Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince. Marek 12,42

Jozue 24,1-2.10-18

Marek 1,1-8


3. Středa Bileám však … odpověděl: "I kdyby mi Balák dal dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha." 4.Mojžíšova 22,18

Petr a apoštolové odpověděli: Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29

2.Mojžíšova 2,1-10

Marek 1,9-13


4. Čtvrtek K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Izaiáš 60,3

To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle. Zjevení 21,23-24

1.Mojžíšova 21,1-7

Marek 1,14-20


5. Pátek Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. Zachariáš 8,21

Když byla [Lydie] a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: "Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty." Skutky 16,15

1.Mojžíšova 9,8-11

Marek 1,21-28

Zjevení Páně – Epifanias Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8b


6. Sobota Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Žalm 25,12

Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, [mudrci] jinudy odcestovali do své země. Matouš 2,12

K čemus nás přivésti / ráčil z své milosti,
v tom rač dáti růsti, / také setrvati.
Světlu, jímžs nás osvítil / a v srdcích roznítil,
ó nedej uhasnouti / ani ho zatmíti
tělesnou žádostí.
- EZ 501,6 -

Matouš 2,1-12

Efezským 3,1-7

1.Královská 10,1-13

Izaiáš 60,1-6

Marek 1,29-39

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


7. Neděle Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. 2.Mojžíšova 14,13

Pavel řekl: Kéž by dal Bůh, aby ses nejen ty, nýbrž i všichni, kdo mě slyší, stali dříve nebo později tím, čím jsem já – kromě těchto pout. Skutky 26,29

Pán praví: Kdo mne miluje,
slova mého ostříhá,
můj Otec jej oblibuje,
Duch svatý k nebi zdvíhá.
K tomu my přicházíme,
v tom příbytek činíme,
neb to mé milosti slovo
není mé, ale Otcovo.
- EZ 575,2 -

Matouš 3,13-17

Římanům 12,1-8

1.Korintským 1,26-31

Izaiáš 42,1-9

Žalm 89,20-53


8. Pondělí Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních. Izaiáš 9,2

Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Židům 6,7

Skutky 10,37-48

Marek 1,40-45


9. Úterý Hospodin souditi bude končiny země, a dá sílu králi svému. 1.Samuelova 2,10 K

Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Jan 1,29

Lukáš 18,15-17

Marek 2,1-12


10. Středa Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Žalm 34,15

A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Římanům 14,19

Římanům 8,26-30

Marek 2,13-17


11. Čtvrtek Hle, … vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení. Izaiáš 48,10

V modlitbách buďte vytrvalí. Koloským 4,2

Efezským 1,3-10

Marek 2,18-22


12. Pátek Jsem na zemi jenom hostem. Žalm 119,19

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. 2.Korintským 5,1

Lukáš 12,49-53

Marek 2,23-28


13. Sobota Hle, jen na píď odměřils mi dnů a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Žalm 39,6

A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

Matouš 4,12-17

Marek 3,1-6


Alianční modlitební týden

2. neděle po Zjevení Páně Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16


14. Neděle Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost." Izaiáš 56,1

Ale [Jan] mu bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?" Ježíš mu odpověděl: "Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá." Tu mu Jan již nebránil. Matouš 3,14-15

Navštiv nás Ducha plností,
ať zakusíme sladkosti
služby slova tvého,
utěšenou libost jeho
vždy víc živě poznáváme,
v něm svou rozkoš máme.
- EZ 255,2 -

Jan 2,1-11

1.Korintským 2,1-10

Židům 12,12-25a

2.Mojžíšova 33,18-23

Žalm 148


15. Pondělí Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147,11

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Římanům 8,15

5.Mojžíšova 5,1-7(8-21)

1.Timoteovi 1,1-11


16. Úterý Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1

Ježíš … pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." Lukáš 19,5

Marek 2,23-28

1.Timoteovi 1,12-20


17. Středa Ačkoli jsem sám naučil Efrajima chodit, on na své rámě bral [modly]. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Ozeáš 11,3

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18

Římanům 9,31-10,8

1.Timoteovi 2,1-7


18. Čtvrtek Eliáš řekl lidu: Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním! 1.Královská 18,21

Ježíš praví: Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Matouš 6,24

Skutky 15,22-31

1.Timoteovi 2,8-15


19. Pátek Nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby. Přísloví 30,8

Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. 1.Timoteovi 6,7-8

Galatským 5,1-6

1.Timoteovi 3,1-13


20. Sobota Bůh učinil zemi svou mocí, založil svět svou moudrostí, svým důmyslem roztáhl nebe. Jeremiáš 10,12 ČLP

Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá dále jen skrze něho. Koloským 1,17  P

5.Mojžíšova 33,1-4

1.Timoteovi 3,14-16

Poslední neděle po Zjevení Páně A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29


21. Neděle To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób 2,10

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Římanům 8,28

Hospodin sám národů Bůh,
chválu mu vzdej samému,
provolej dík každičký duch
Pánu všem nám dobrému,
že on nás z lásky vyvolil,
milostí svou nás obdařil
v Ježíši Kristu, Synu.
- EZ 283,1 -

Matouš 8,5-13

Římanům 1,13-17

2.Královská 5,1-19

2.Královská 5,1-19

Žalm 86


22. Pondělí Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já, Hospodin, to stvořím. Izaiáš 45,8

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13

Skutky 16,9-15

1.Timoteovi 4,1-11


23. Úterý Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi mou nepravost, je velká. Žalm 25,11

Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy." Marek 2,5

Římanům 15,7-13

1.Timoteovi 4,12-5,2


24. Středa Pomine všechno, jen ty zůstaneš. Žalm 102,27 F

Ježíš praví: Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

Rút 4,7-12

1.Timoteovi 5,3-16


25. Čtvrtek Šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. Žalm 89,16 ČLP

Ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

Skutky 13,42-52

1.Timoteovi 5,17-25


26. Pátek Stezku života mi dáváš poznat. Žalm 16,11

Ježíš řekl svým učedníkům: Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Matouš 16,25

Koloským 1,21-29

1.Timoteovi 6,1-10


27. Sobota Hospodin řekl Šalomounovi: "Žes … nežádal o dlouhý věk, ani o bohatství, ani o životy nepřátel svých, ale žes prosil o moudrost, abys rozhodoval podle práva, hle, činím ti podle slov tvých." 1.Královská 3,11-12 H

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

Zjevení 15,1-4

1.Timoteovi 6,11-21


Neděle Bible

Neděle Devítník - Septuagesimae Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2b


28. Neděle Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno. Žalm 86,9

A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: "Hle, Boží přebývání s lidmi. Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lid, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bůh." Zjevení 21,3 P

Sláva tam se nemění,
skončení její není,
na věky věků trvá
moc života v věrných pravá.

Smějí Boha vždy zříti,
věčně jemu sloužiti
v radosti nevýmluvné,
stálé, jasné, oslavené.
- EZ 738,8.9 -

Matouš 17,1-9

2.Korintským 4,6-10

2.Korintským 4,6-10

2.Mojžíšova 3,1-15

Žalm 135


29. Pondělí Aby poznaly všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný. 1.Královská 8,60

Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. Matouš 28,19-20 K

2.Korintským 3,9-18

2.Timoteovi 1,1-12


30. Úterý Řekl Isaj Davidovi: … Navštívíš bratry své, dobře-li se mají. 1.Samuelova 17,17.18 H

A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Lukáš 5,18

Jan 1,43-51

2.Timoteovi 1,13-18


31. Středa Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele. Jeremiáš 3,23

Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Lukáš 1,46-47

Zjevení 1,1-8

2.Timoteovi 2,1-13


LEDEN 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]