[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme do konce nevyhynuli. Nepřestávají zajisté slitování jeho, ale nová jsou každého jitra. Převeliká jest pravda tvá. Pláč 3,22-23 K


1. Úterý Proto tě budu, Hospodine, mezi národy chválit, opěvovat chci tvoje jméno. Žalm 18,50 ČLP

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý. Zjevení 15,4

Jozue 5,13-15

Jeremiáš 36,1-19|Judit 7,16-32


2. Středa Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step a sluneční žár, neboť je povede ten, jenž se nad nimi slitovává, a dovede je ke zřídlům vod. Izaiáš 49,10

Ta žena mu řekla: "Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu." Jan 4,15

Matouš 18,10-14

Jeremiáš 36,20-32|Judit 8,1-10


3. Čtvrtek Potvrzuje slovo svého služebníka, plní rozhodnutí ohlášené svými posly. Jeruzalému on praví: "Budeš osídlen!" a judským městům: "Budete zbudována!" Izaiáš 44,26

Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte. Je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 2.Petrova 1,19

Skutky 12,1-11

Jeremiáš 37,1-21|Judit 8,11-24


4. Pátek Mé oči s bolestí vyhlížejí slovo tvé. Kdy už, říkají, přijdeš, abys mne potěšil? Žalm 119,82 F

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

Skutky 27,16-25

Jeremiáš 38,1-13|Judit 8,25-36


5. Sobota Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Jeremiáš 14,21

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Římanům 11,2

Zjevení 22,6-10

Jeremiáš 38,14-28|Judit 9,1-14

18. neděle po sv. Trojici (Den díkůvzdání za úrodu)

Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15


6. Neděle Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Izaiáš 40,15

Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů! Římanům 3,29

Chvaliž Hospodina,
jenž tobě věrně žehnává,
jenž z nebe vláhu svou
hojnou i chléb tobě přává.
Pamatuj jen,
jak v pravdě mocný je ten,
u něhož láska je pravá.
- EZ 288,4 -

Marek 8,1-9

2.Korintským 9,6-15

1.Timoteovi 4,4-5

5.Mojžíšova 8,7-18

Žalm 65


7. Pondělí Ó Hospodine, poněvadž nepravosti naše svědčí proti nám, slituj se pro jméno své. Jeremiáš 14,7 K

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Matouš 6,14

2.Mojžíšova 15,22-27

Jeremiáš 39,1-18|Judit 10,1-11


8. Úterý Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva … a služte Hospodinu. Jozue 24,14

Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví? Galatským 4,8-9

Lukáš 5,12-16

Jeremiáš 40,1-16|Judit 10,11-11,4


9. Středa Ruce tvé mě učinily pevným, dej mi rozum, ať se naučím tvým přikázáním. Žalm 119,73

Pavel píše: Nuže tedy, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali. 2.Tesalonickým 2,15

Jan 9,1-7

Jeremiáš 41,1-18|Judit 11,5-15


10. Čtvrtek Hle, říkají: "Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni." Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide. Ezechiel 37,11b-12a

Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. 1.Korintským 15,42.44

Jeremiáš 17,14-17

Jeremiáš 42,1-22|Judit 11,16-12,4


11. Pátek Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4

Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." Lukáš 23,34

Matouš 8,14-17

Jeremiáš 43,1-13|Judit 12,5-14

1424 Zemřel Jan Žižka z Trocnova


12. Sobota Toto mluvil Hospodin: Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu. 3.Mojžíšova 10,3

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1

Lukáš 13,10-17

Jeremiáš 44,1-14|Judit 12,15-13,10

1624 Vypovězení nekatolických kněží z Moravy

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


13. Neděle Josef řekl svým bratřím: Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. 1.Mojžíšova 50,20

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Lukáš 6,28

Učiň mne, Pane, nástrojem,
ať zářím, ať zářím tvým pokojem.
Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším,
kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,
ať víru rozsévám do pochybností,
ať učím sklíčené budovat mosty.
- EZ 399,1 -

Marek 10,2-12

2.Korintským 3,3-9

2.Korintským 3,3-9

1.Mojžíšova 8,18-22; 9,12-17

Žalm 106,1-23


14. Pondělí Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja. Žalm 150,6

Jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Judova 1,25

2.Tesalonickým 3,6-13

Jeremiáš 44,15-30|Judit 13,11-20


15. Úterý Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My, jeho služebníci, dali jsme se do stavby. Nehemiáš 2,20

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

Římanům 13,1-7

Jeremiáš 45,1-5|Judit 14,1-10


16. Středa Lepší je jíst jenom zeleninu tam, kde láska je, než pečeně z vola krmného, kde je nenávist. Přísloví 15,17 F

Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak [do chrámové pokladnice] hodila dvě drobné mince, a řekl: "Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala všechno, z čeho měla být živa." Lukáš 21,2-4

Efezským 5,25-32

Pláč 1,1-11.17-22|Judit 14,11-15,3


17. Čtvrtek Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu. 5.Mojžíšova 4,31

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

1.Korintským 14,26-33

Pláč 3,1-33|Judit 15,4-14


18. Pátek Nejpohrdanější zajisté a nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí, a kterýž zkusil nemocí. Izaiáš 53,3 K

Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane. Lukáš 18,32-33

Jan 18,28-32

Pláč 3,34-66|Judit 16,1-17


19. Sobota Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou. Žalm 71,18

Žila tu i prorokyně Anna … byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš 2,36.37-38

Přísloví 3,1-8

Pláč 5,1-22|Judit 16,18-25

21. neděle po sv. Trojici Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21


20. Neděle Pak mi Hospodin řekl: Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Jeremiáš 1,9

Pavel píše: Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 1.Korintským 2,3-5

Tobě, Bože, děkujeme
a slovo tvé milujeme.
Ó račiž mu průchod dáti,
svým sluhům v ústa vkládati
a z tvého slova kázání
nám všem dej své požehnání.
- EZ 305,1 -

Matouš 5,38-48

Efezským 6,10-17

Matouš 5,38-48

Jeremiáš 29,1-14

Žalm 106,24-48


21. Pondělí Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech. Izaiáš 43,21

Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Židům 3,6

1.Samuelova 19,1-7

2.Korintským 1,1-11


22. Úterý Vy svědkové moji jste, praví Hospodin. Izaiáš 43,10 K

Ježíš řekl učedníkům: Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Skutky 1,8

2.Korintským 10,1-6

2.Korintským 1,12-24


23. Středa Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil. Žalm 71,9

Ježíš řekl Petrovi: Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše. Jan 21,18

1.Tesalonickým 5,9-15

2.Korintským 2,1-11


24. Čtvrtek U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Žalm 36,10

V něm byl život a život byl světlo lidí. Jan 1,4

2.Korintským 6,1-10

2.Korintským 2,12-17

1624 Zemřel Abraham Scultetus


25. Pátek Pevně se učení drž, nikdy se od něho nevzdaluj, dodržuj příkazy jeho, neb ono je život tvůj. Přísloví 4,13 F

Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 2.Timoteovi 3,14-15

Lukáš 22,49-53

2.Korintským 3,1-11


26. Sobota Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Žalm 23,1

Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Jan 10,11

2.Timoteovi 2,1-6

2.Korintským 3,12-18

22. neděle po sv. Trojici Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4


27. Neděle Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5.Mojžíšova 6,4

Jsou rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 1.Korintským 12,6

Pomáhej, Duchu lásky,
odpouštět a jít vstříc,
pomáhej, Duchu pravdy,
poznávat stále víc,
že je Kristus jeden, nerozdělen,
že je hlavou církve a my tělem.
- EZ 769,2 -

Matouš 18,21-35

Římanům 7,14-25a

Micheáš 6,1-8

Izaiáš 44,21-23

Žalm 143


28. Pondělí Neboť nezanecháš mou duši v podsvětí. Žalm 16,10 ČLP

Ježíš [Martě] řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" Jan 11,25-26

2.Mojžíšova 32,15-24

2.Korintským 4,1-6


29. Úterý Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Přísloví 2,6

V ten čas řekl Ježíš: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým." Matouš 11,25

Jonáš 1,1-2,1

2.Korintským 4,7-18


30. Středa Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 28,12

A tak, moji milovaní, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1.Korintským 15,58

Jonáš 3,10-4,11

2.Korintským 5,1-10

Den reformace Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Čtvrtek Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. Žalm 20,8

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky 4,12

Matouš 5,1-12

Římanům 3,21-28

Římanům 3,21-28

5.Mojžíšova 6,4-9

2.Korintským 5,11-15


ŘÍJEN 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]