[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Hospodin … uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalm 147,3


1. Čtvrtek Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá? Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem. Joel 2,11-12

Přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." Marek 1,14b-15

1.Timoteovi 4,6-16

Marek 4,35-41


2. Pátek Otřásl jsi zemí a roztříštil ji. Zahoj její zlomeniny, neboť se celá chvěje. Žalm 60,4 F

Učedníci ho probudí a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni, utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. Marek 4,38-39

Jeremiáš 1,11-19

Marek 5,1-20


3. Sobota I budou v tebe doufati, kteříž znají jméno tvé; nebo neopouštíš hledajících tě, Hospodine. Žalm 9,11 K

Ježíš jim řekl: Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

Lukáš 12,42-48

Marek 5,21-34

10. neděle po sv. Trojici (Připomínka vztahu křesťanství a židovství)

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


4. Neděle Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních. Žalm 135,6

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Římanům 12,11

Národů radu ruší Bůh sám,
úmysly jejich nejsou nic.
Ve věčné radě sklání se k nám
a moudrost jeho bez hranic.
Blažený lid onen,
kde Hospodin Bohem,
lid vyvolený
za jeho dědictví,
Bůh v milosrdenství
shlíží naň, věrný.
- EZ 48,3 -

Marek 12,28-34

Římanům 11,25-32

Zachariáš 8,20-23

2.Mojžíšova 19,1-6

Žalm 122


5. Pondělí Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. Izaiáš 52,12

Když šel [Ježíš] dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Marek 2,14

Římanům 11,1-12

Marek 5,35-43


6. Úterý [Bože, hledám tě] … když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek. Žalm 63,2.7

[Ježíš Kristus] za nás umřel, abychom, ať bdíme (v životě) či spíme (v smrti), spolu s ním žili. 1.Tesalonickým 5,9-10 Ž

Izaiáš 51,1-7

Marek 6,1-6


7. Středa Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti. Přísloví 15,33

Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. 1.Korintským 1,21

Jan 4,19-26

Marek 6,7-13


8. Čtvrtek S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru. 1.Mojžíšova 39,23

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22-23

Římanům 11,13-24

Marek 6,14-29


9. Pátek Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš-li: "My jsme to nevěděli," což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí? Přísloví 24,11-12

Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. 1.Korintským 12,26

Efezským 2,11-18

Marek 6,30-44


10. Sobota Neboť já, Hospodin, miluji právo, nenávidím loupež a nepravost. Izaiáš 61,8 ČLP

Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání. 1.Tesalonickým 4,6

5.Mojžíšova 4,27-40

Marek 6,45-56

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5b


11. Neděle Budu ve vás posvěcen před očima pronárodů. I poznáte, že já jsem Hospodin, až vás přivedu na izraelskou půdu, do země, o níž jsem zvednutím ruky přisáhl, že ji dám vašim otcům. Ezechiel 20,41-42

Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. Židům 11,8

Pokoř se v tichosti, volej k Bohu svému
a žádej milosti sobě nehodnému,
Kristu důvěřuj samému.

Otče milostivý, pro smrt Syna svého
slyš hlas můj truchlivý a mne nehodného
přijmi na milost pro něho.
- EZ 602,7.8 -

Lukáš 18,9-14

Efezským 2,4-10

Galatským 2,16-21

2.Samuelova 12,1-15

Žalm 145


12. Pondělí S nadějí vyhlížím tvoji spásu, Hospodine. Žalm 119,166

Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Zjevení 22,20

Matouš 23,1-12

Marek 7,1-23

1474 Umírá bratr Řehoř Krajčí


13. Úterý Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Žalm 96,1

Celý zástup učedníků počal radostně a hlasitě chválit Boha … Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!" Lukáš 19,37b-38

1.Samuelova 17,38-51

Marek 7,24-30

1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Středa Hospodin, tvůj Bůh … znal tvé putování touto velikou pouští. 5.Mojžíšova 2,7

Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena. Židům 12,12

Jan 8,3-11

Marek 7,31-37


15. Čtvrtek Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma. 3.Mojžíšova 26,13

Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli. Jan 15,15

1.Petrova 5,1-5

Marek 8,1-9


16. Pátek Cti svého otce i matku. 2.Mojžíšova 20,12

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Římanům 15,7

Lukáš 22,54-62

Marek 8,10-13


17. Sobota Pro slovo své a podlé srdce svého činíš všecky tyto věci veliké. 2.Samuelova 7,21 K

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Galatským 3,29

Marek 7,24-30

Marek 8,14-21

1727 Probuzení mezi dětmi v Ochranově

12. neděle po sv. Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3a


18. Neděle Jen maličko jsi [člověka] omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Žalm 8,6

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 2.Petrova 1,3

Dáš pít ze spásy pramenů,
vzácný je den, když vzpomenu
na jméno Páně vznešené
a dary nezasloužené.

Všem národům ať zní ta zvěst:
Blízký je Pán, chce víru nést
těm v bázni, v nouzi zkroušeným,
však v naději vyvoleným.
- EZ 195,3.4 -

Marek 7,31-37

Skutky 9,1-20

Lukáš 13,10-17

Izaiáš 29,17-24

Žalm 147


19. Pondělí Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Žalm 37,8

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1.Tesalonickým 5,15

Matouš 9,27-34

Marek 8,22-26


20. Úterý [Abrahamův služebník] přitom [Ráchel] mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, či nikoli. 1.Mojžíšova 24,21

Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Skutky 13,2-3

Marek 3,1-12

Marek 8,27-33


21. Středa Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pláč 3,41

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

Jan 4,46-54

Marek 8,34-9,1

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Čtvrtek Proto praví Hospodin toto: "Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě." Jeremiáš 15,19

Ježíš řekl učedníkům: Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Matouš 10,32

Lukáš 8,1-3

Marek 9,2-13


23. Pátek Již jsem byl řekl: Klesla noha má, ale milosrdenství tvé, ó Hospodine, zdrželo mne. Žalm 94,18 K

Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. 2.Korintským 12,9

Matouš 12,15-21

Marek 9,14-29


24. Sobota Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Zachariáš 3,4

Otec rozkázal svým služebníkům: "Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho … protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen." Lukáš 15,22.24

Skutky 9,31-35

Marek 9,30-37

13. neděle po sv. Trojici Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40b


25. Neděle Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou. Žalm 118,21

To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,3-4

Odpusť, že jsem nevyslech bratra,
který se mne na radu ptal.
Odpusť, že jsem se díval spatra
na toho, který klopýtal.

Odpusť, že nad svou hněvivostí
nechal jsem slunce zapadnout.
Odpusť, že jsem dnes bez milosti
slepého nechal upadnout.
- EZ 330,2.3 -

Lukáš 10,25-37

1.Janova 4,7-12

3.Mojžíšova 19,1-18.33-34

3.Mojžíšova 19,1-18.33-34

Žalm 120


26. Pondělí Nebo jsi vytrhl ze smrti duši mou, a nohy mé od poklesnutí, tak abych stále chodil před Bohem ve světle živých. Žalm 56,14 K

Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: "Děvče, pravím ti, vstaň!" Tu děvče hned vstalo a chodilo. Marek 5,41-42

Matouš 6,1-4

Marek 9,38-41


27. Úterý Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Žalm 19,9

Ale [Ježíš] řekl: "Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je." Lukáš 11,28

Amos 5,4-15

Marek 9,42-50


28. Středa Nyní tedy vydejte se srdcem svým a duší svou k hledání Hospodina Boha svého. 1.Paralipomenon 22,19 K

Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta." Jan 1,45

5.Mojžíšova 24,17-22

Marek 10,1-12


29. Čtvrtek Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy? Jób 38,41

A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 1.Korintským 3,7

2.Korintským 8,10-17

Marek 10,13-16


30. Pátek Záměry Hospodinovy platí věčně. Žalm 33,11

V Kristu jsme se také stali dědici, jak nám bylo předem určeno podle úmyslu toho, jenž všecko působí podle rady své vůle. Efezským 1,11 Ž

Jakubova 2,5-13

Marek 10,17-27


31. Sobota Ti budou, praví Hospodin zástupů … mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží. Malachiáš 3,17

Ježíš učil: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Matouš 5,9

Judova 1.2.20-25

Marek 10,28-31


SRPEN 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]