[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Mojžíš řekl lidu: "Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání." 2.Mojžíšova 14,13


1. Sobota Vylila jsem duši svou před Hospodinem. 1.Samuelova 1,15 K

S pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Lukáš 7,38

Efezským 4,1-6

1.Korintským 13,8-13

1. neděle po sv. Trojici Kdo vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Lukáš 10,16a K


2. Neděle Dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Žalm 23,6

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2,46-47

Nám hřivnu slova svého
k užitku svěřil Pán,
v hloubi srdce lidského
ať nalézá svůj chrám.
Vždyť on, ten věčný Král,
k nám s pravdou svou se sklání,
aby ho každý znal.
Ten ztrácí slitování,
kdo jím by pohrdal.
- EZ 303,2 -

Lukáš 16,19-31

1.Janova 4,13-21

Jeremiáš 23,16-29

Jeremiáš 23,16-29

Žalm 133


3. Pondělí Hospodine … ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. 2.Královská 19,15

Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

Římanům 12,9-16

1.Korintským 14,1-11


4. Úterý I odpověděl: Tvář má předcházeti vás bude, a dámť odpočinutí. 2.Mojžíšova 33,14 K

Zůstává proto onen sváteční odpočinek Božímu lidu. Židům 4,9 ČLP

Lukáš 6,27-35

1.Korintským 14,12-25


5. Středa Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě. Jonáš 2,8

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

Jan 12,1-8

1.Korintským 14,26-33a


6. Čtvrtek Neboj se, já budu s tebou. Izaiáš 43,5

Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží." Skutky 18,9-10

Jan 21,15-19

1.Korintským 14,33b-40


7. Pátek Hospodin řekl Mojžíšovi: Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. 2.Mojžíšova 23,20

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil." Matouš 2,13

Jan 15,9-17

1.Korintským 15,1-11

1424 Bitva u Malešova


8. Sobota I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Žalm 27,10

Pavel píše: Vy jste se však ode mne neodvrátili s ošklivostí, ačkoli to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše. Galatským 4,14

1.Petrova 4,7-11

1.Korintským 15,12-19

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28


9. Neděle Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób 31,4

Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Lukáš 12,6

Svěř celý život Pánu,
jenž zná tvé těžkosti,
on zhojí každou ránu,
on mírní bolesti.
Bůh, který vesmír řídí
a dbá i na svit hvězd,
má v péči taské lidi,
je vůdcem v spleti cest.
- EZ 701,1 -

Lukáš 14,15-24

Efezským 2,11-22

Efezským 2,11-22

Izaiáš 55,1-5

Žalm 36


10. Pondělí Mojžíš a Áron tedy předstoupili před faraóna a řekli mu: "Toto praví Hospodin … Propusť můj lid, aby mi sloužil." 2.Mojžíšova 10,3

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

Přísloví 9,1-10

1.Korintským 15,20-28


11. Úterý V srdci těch, kdož radí k míru, radost spočívá. Přísloví 12,20 F

Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Římanům 12,18

2.Mojžíšova 2,11-25

1.Korintským 15,29-34


12. Středa Svěřuješ [člověku] vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš. Žalm 8,7

"Všechno je mi dovoleno" – ano, ale ne všechno prospívá. "Všechno je mi dovoleno" – ano, ale ničím se nedám zotročit. 1.Korintským 6,12

Marek 1,40-45

1.Korintským 15,35-49


13. Čtvrtek Mojžíš řekl lidu: Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. 5.Mojžíšova 13,1

Ježíš jim odpověděl: Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Jan 7,16-17

Matouš 15,29-39

1.Korintským 15,50-58


14. Pátek A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu. Ezdráš 3,11

Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

Jan 6,37-40

1.Korintským 16,1-12


15. Sobota Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství. Ozeáš 10,12

Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si … Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl: Blázne! Lukáš 12,16-17.19-20

Jan 4,5-14

1.Korintským 16,13-24

3. neděle po sv. Trojici Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


16. Neděle A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Žalm 104,27-28

Ježíš zástupu řekl: Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Jan 6,35

Všichni hříšní k vodám pojďte,
ke Kristu blíž přistupujte,
abyste v něm nacházeli
a vírou přijali
pokrm, nápoj k nasycení,
k duše očištění.
Vše smíte z pouhé milosti
přijímat s radostí.
- EZ 361,1 -

Lukáš 15,11-32

1.Timoteovi 1,12-17

Lukáš 15,11-32

Micheáš 7,18-20

Žalm 53


17. Pondělí Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

1.Janova 3,19-24

2.Mojžíšova 13,17-22

1722 Započala výstavba Ochranova.


18. Úterý Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20,11

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9

Lukáš 7,36-50

2.Mojžíšova 14,1-14


19. Středa Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Izaiáš 51,4

Simeon … chválil Boha: … mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Lukáš 2,28.30-32

Jan 5,1-16

2.Mojžíšova 14,15-31


20. Čtvrtek Vaše srdce buď cele při Hospodinu, našem Bohu. 1.Královská 8,61

Pavel píše: Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Filipským 3,13-14

Matouš 16,13-19

2.Mojžíšova 15,1-21


21. Pátek Nezabiješ. 2.Mojžíšova 20,13 K

Ježíš řekl svým učedníkům: To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Jan 15,12

Galatským 3,6-14

2.Mojžíšova 15,22-27


22. Sobota Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě … má duše je tolik vyděšená. Žalm 6,3.4

Ježíš řekl: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28

Římanům 8,1-6

2.Mojžíšova 16,1-16

4. neděle po sv. Trojici Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Galatským 6,2


23. Neděle O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím. Žalm 22,23

Pavel píše: Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Galatským 1,11

Toužíme v lásce žíti stále,
zajedno v Pánu bratří být,
trápení snášet zlé i malé,
v smutku druhého navštívit.
Dej, ať běh času tuto lásku
nezmění zítra v klamnou masku.
- EZ 684,1 -

Lukáš 6,36-42

Římanům 12,17-21

1.Samuelova 24,1-20

1.Mojžíšova 50,15-21

Žalm 42


24. Pondělí Kéž přijde ke mně tvoje slitování, abych živ zůstal. Žalm 119,77 F

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Filipským 1,9

Jan 3,22-30

2.Mojžíšova 16,17-36


25. Úterý Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti! Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není. Izaiáš 46,12-13

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Římanům 10,10

Matouš 10,26-33

2.Mojžíšova 17,1-7


26. Středa Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst. Žalm 105,5

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,18

Jan 1,19-23

2.Mojžíšova 17,8-16


27. Čtvrtek Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost. Izaiáš 58,1

Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." Matouš 4,17

Lukáš 3,10-18

2.Mojžíšova 18,1-12


28. Pátek Mé srdce v [Hospodina] doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu. Žalm 28,7

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15

Matouš 11,2-10

2.Mojžíšova 18,13-27


29. Sobota A pamatuj na stvořitele svého ve dnech mladosti své, prvé než nastanou dnové zlí, a přiblíží se léta, o nichž díš: Nemám v nich zalíbení. Kazatel 12,1 K

Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. Lukáš 15,18-19

Efezským 2,19-22

2.Mojžíšova 19,1-15

5. neděle po sv. Trojici Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8


30. Neděle A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Ezechiel 11,19

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

Dej nám moudrost, odvahu
pro čas vezdejšího žití,
ať v něm naše láska svítí;
dej nám moudrost, odvahu.

Dej nám moudrost, odvahu
pro ty mnohé kroky malé,
Pane, zůstaň s námi stále.
Dej nám moudrost, odvahu.
- EZ 406,3.4 -

Lukáš 5,1-11

1.Korintským 1,18-25

2.Korintským 12,1-10

1.Mojžíšova 12,1-4a

Žalm 73


ČERVEN 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]