[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: "Všechno je mi dovoleno" – ano, ale ne všechno prospívá. "Všechno je mi dovoleno" – ano, ale ničím se nedám zotročit. 1.Korintským 6,12


1. Středa Já budu s tebou, je výrok Hospodinův, a zachráním tě. Jeremiáš 30,11

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Židům 2,18

Matouš 11,25-30

1.Korintským 4,1-5


2. Čtvrtek Hospodin praví: Kdyby mě však můj lid uposlechl. Žalm 81,14

Pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli. Koloským 1,23

1.Korintským 14,6-9.15-19

1.Korintským 4,6-13


3. Pátek Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. 3.Mojžíšova 19,14

Ježíš říká: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36

Zjevení 5,11-14

1.Korintským 4,14-21

1728 Začátek Hesel v Ochranově


4. Sobota Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha. Joel 2,26

Potom vzal Ježíš těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. Marek 6,41-42

Jan 6,60-69

1.Korintským 5,1-8


Týden darů pro misii

5. neděle po Velikonocích – Rogate (Modlete se! Jan 16,24 )

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


5. Neděle Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Žalm 42,2

Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!" Lukáš 17,5

Však když jsem v úzkostech býval,
nevěda, kam se díti,
jen tebe srdcem jsem vzýval,
tys mi pomocník býti
ráčil cele, protož směle
Otče můj, v tebe doufám.
Mne provázej, děj se co děj,
já v naději nezoufám.
- EZ 280,4 -

Lukáš 11,5-13

1.Timoteovi 2,1-6a

2.Mojžíšova 32,7-14

2.Mojžíšova 32,7-14

Žalm 129


6. Pondělí On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu. Žalm 27,5

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

Marek 1,32-39

1.Korintským 5,9-13


7. Úterý Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Žalm 50,2-3

I řekl mu ten zákoník: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho." Marek 12,32

Lukáš 18,1-8

1.Korintským 6,1-11


8. Středa Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Žalm 40,4

Obnovte se duchovním smýšlením. Efezským 4,23

Jan 14,7-14

1.Korintským 6,12-20

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


9. Čtvrtek Hospodin jim způsobil radost. Ezdráš 6,22

Stále se radujte. 1.Tesalonickým 5,16

Kriste Ježíši, Králi nejvyšší,
jehož má jméno každé koleno
poklonou ctítí a velebiti,
dej, ať i my věčně ctíme tě srdečně.
- EZ 564,2 -

Lukáš 24,44-53

Skutky 1,3-11

Skutky 1,3-11

1.Královská 8,22-28

Filipským 2,5-11


10. Pátek Hospodin praví: Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním. 3.Mojžíšova 26,9

Ježíš řekl učedníkům: Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12,32

Jan 18,33-38

1.Korintským 7,1-16


11. Sobota On působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Jób 5,18

Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen. Římanům 11,36

Efezským 1,15-23

1.Korintským 7,17-24


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Neděle po nanebevstoupení - Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


12. Neděle Zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro. Žalm 66,10

Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce!" Jan 21,17

Ó budiž tobě chvála svatému
Kristu, Pánu našemu jedinému,
nebs toho hoden
vždycky a každý den
na věky. Amen.
- EZ 342,5 -

Jan 16,5-15

Efezským 3,14-21

Jan 16,5-15

Jeremiáš 31,31-34

Žalm 131


13. Pondělí Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,16

Ježíš řekl: I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

Ezechiel 11,14-20

1.Korintským 7,25-40


14. Úterý Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Ezdráš 8,22

Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Jan 6,67

Izaiáš 41,8-14

1.Korintským 8,1-6


15. Středa Hospodine … buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení. Izaiáš 33,2

Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? … To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Již nebudou hladovět ani žíznit. Zjevení 7,13.14.16

Izaiáš 32,11-18

1.Korintským 8,7-13


16. Čtvrtek Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla. Žalm 104,13

Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!" Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly. Jan 6,12-13

Skutky 1,12-26

1.Korintským 9,1-18


17. Pátek Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. 2.Mojžíšova 23,9

Tu spravedliví jemu odpovědí: "Pane, … kdy jsme tě uviděli jako cizince a pozvali jsme tě?" Král jim odpoví: "Vpravdě vám pravím, pokud jste to učinili jednomu z těchto mých nejnepatrnějších bratří, mně jste to učinili." Matouš 25,37.38.40 Ž

Jan 19,25-27

1.Korintským 9,19-23


18. Sobota Hospodin dále řekl: "Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů." 2.Mojžíšova 3,7

Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad," ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Jakubova 2,15-16

Zachariáš 4,1-14

1.Korintským 9,24-27

1624 Vypovězení nekatolických kněží z Čech

Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b


19. Neděle Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. Amos 5,24

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. Jan 16,13

Věříme, že nás svatý Duch,
těšitel, učí, co chce Bůh.
On věje, kam chce, bez mezí,
v něm ten, kdo klesá, vítězí.

Duch život nový umí dát,
chce z nás svou církev budovat.
Z vin, omylů nás vyprostí,
dá žít ve věčné radosti.
- EZ 344,2.5 -

Jan 14,15-27

Skutky 2,1-21

Ezechiel 37,1-14

1.Mojžíšova 11,1-9

Efezským 1,3-14

Svatodušní pondělí


20. Pondělí Toto praví Hospodin: "Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat?" Izaiáš 66,1

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 1.Korintským 3,16

Jan 20,19-23

1.Korintským 12,4-11

Efezským 4,1-6.11-16

4.Mojžíšova 11,11-17.24-25

Žalm 150


21. Úterý Já, Hospodin, [vinici] střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Izaiáš 27,3

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1.Korintským 10,13

Skutky 4,23-31

1.Korintským 10,1-13


22. Středa Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu. Žalm 111,9

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

Skutky 8,9-25

1.Korintským 10,14-22


23. Čtvrtek Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9,1

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a klaněli se mu. Matouš 2,10-11

Skutky 11,1-18

1.Korintským 10,23-11,1


24. Pátek Jsme daleci toho, opustit Hospodina! Jozue 24,16

Šimon Petr mu odpověděl: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68

Skutky 11,19-26

1.Korintským 11,2-16


25. Sobota Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil. Žalm 41,5

Pavel píše: Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. 1.Korintským 15,9-10

Skutky 18,1-11

1.Korintským 11,17-26

Neděle svaté Trojice Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 2.Korintským 13,13


26. Neděle Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Žalm 10,14

Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Lukáš 13,12-13

Sláva, čest buď Bohu
Otci i jeho Synu,
Duchu svatému též
v bytí, moci rovnému,
trojici přesvaté,
jak byla vzdávána
od věku na věky,
buď i nyní dána.
- EZ 284,3 -

Jan 3,1-8

Římanům 11,33-36

Efezským 1,3-14

Izaiáš 6,1-13

Žalm 68,1-19


27. Pondělí S Bohem statečně si povedeme. Žalm 60,14

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. Římanům 12,1

2.Mojžíšova 3,13-20

1.Korintským 11,27-34


28. Úterý Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin. Přísloví 20,12

Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš tomu, co čteš?" On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. Skutky 8,30-31

Izaiáš 43,8-13

1.Korintským 12,1-11


29. Středa Mojžíš jim řekl: Upněte své srdce ke všem slovům, která vám dnes dosvědčuji … Pro vás není to slovo prázdné, ono je váš život. 5.Mojžíšova 32,46.47

Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Jan 6,63

Izaiáš 57,14-16

1.Korintským 12,12-26


30. Čtvrtek Když Bůh nás ze zajetí k Sionu zas vrátil, zdálo se nám, že sníme. Žalm 126,1 F

Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. 1.Korintským 13,8.12

2.Petrova 1,16-21

1.Korintským 12,27-31


31. Pátek Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem. Izaiáš 45,24

Opět se ho velekněz zeptal: "Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?" Ježíš řekl: "Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými." Marek 14,61-62

Židům 2,5-10

1.Korintským 13,1-7


KVĚTEN 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]