[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1.Petrova 3,15

Velikonoční pondělí


1. Pondělí Učte se dobře činiti, hledejte soudu, pozdvihněte potlačeného. Izaiáš 1,17 K

Agabus … předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Skutky 11,28-29

Vzpomeňte, co slíbil
váš Mistr, Ježíš živý
a znovu čekejte
veliké Boží divy.
K čemu jsou balzámy,
hroby a mauzolea,
když teď je před vámi
svátek vzkříšení těla?
- EZ 238,6 -

Lukáš 24,13-35

1.Korintským 15,50-58

1.Korintským 15,50-58

Izaiáš 25,6-9

Marek 16,9-20


2. Úterý Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Izaiáš 57,15

Oni však ho začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi. Lukáš 24,29

Jan 20,1-10

1.Petrova 1,1-12


3. Středa I poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je. Ezechiel 34,27

Setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo. Zjevení 21,4

Jan 20,11-18

1.Petrova 1,13-16


4. Čtvrtek Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. Izaiáš 45,6-7

Byl jsem mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. A mám klíče pekla i smrti. Zjevení 1,18 K

Jan 21,1-14

1.Petrova 1,17-21


5. Pátek Avšak rozpomenu se na svou smlouvu s tebou za dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou. Ezechiel 16,60

Učinil nás způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. 2.Korintským 3,6

Lukáš 24,36-47

1.Petrova 1,22-2,3


6. Sobota O tvé spravedlnosti bude pak hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit. Žalm 35,28

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem. Koloským 3,16

Lukáš 24,1-12

1.Petrova 2,4-10

1. neděle po Velikonocích - Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


7. Neděle Izraelci Hospodinu odpověděli: "Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti!" Soudců 10,15

Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13

Království Boží víc a víc
k nám všem se blíží.
Když on vstal z mrtvých, pak už nic
nám neublíží.
Jen jemu důvěru dejme
a v jeho slibech doufejme,
vždyť naši slabost zná
moc jeho vítězná.
- EZ 548,3 -

Jan 20,19-29

1.Petrova 1,3-9

Jan 20,19-29

Izaiáš 40,26-31

Žalm 134


8. Pondělí Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! Žalm 112,1

Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 1.Petrova 2,21

1.Janova 5,1-5

1.Petrova 2,11-17


9. Úterý Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? Ezechiel 18,23

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23

Jób 42,7-17

1.Petrova 2,18-25


10. Středa Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Izaiáš 43,3

A z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte." Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Lukáš 9,35-36

Izaiáš 66,6-14

1.Petrova 3,1-7


11. Čtvrtek Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá? Izaiáš 51,12

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1.Petrova 3,15

1.Petrova 2,1-10

1.Petrova 3,8-12


12. Pátek Já ustavím svou smlouvu s tebou. I poznáš, že já jsem Hospodin, Ezechiel 16,62

Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Římanům 9,16

Zjevení 7,13-17

1.Petrova 3,13-17


13. Sobota Bůh živý … vysvobozuje a vytrhuje. Daniel 6,27-28

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Galatským 2,20

Skutky 8,26-39

1.Petrova 3,18-22

2. neděle po Velikonocích - Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27-28


14. Neděle Bůh opásá mne silou. Žalm 18,33 F

Slabost Boží je silnější než lidé. 1.Korintským 1,25

Slyš, zarmoucené stádce
a v srdce si to vpiš,
že ke konci se vkrátce
tvá úzkost schýlí již:
aj, ve dveřích již stojí
tvůj pastýř laskavý,
on všechny rány zhojí
a křivdy napraví.
- BZ 65,6 -

Jan 10,11-16

1.Petrova 2,21b-25

1.Mojžíšova 16,1-16

Ezechiel 34,1-16.31

Žalm 136


15. Pondělí Amos řekl: "Panovníku Hospodine, odpusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný!" Hospodin byl nad tím jat lítostí: "Nestane se to," řekl Hospodin. Amos 7,2-3

Ježíš řekl: Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Lukáš 22,31-32

Jan 10,1-10

1.Petrova 4,1-11


16. Úterý Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. Žalm 18,29

Ze srdečného slitování našeho Boha, s nímž se k nám sklonilo z výsosti slunce vycházející, aby zazářilo těm, kdož sedí ve tmě a v stínu smrti a zařídilo naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,78-79 Ž

Matouš 9,35-10,1

1.Petrova 4,12-19


17. Středa Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Žalm 103,1

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

Jan 17,20-26

1.Petrova 5,1-7

1624 J. A. Komenský napsal Pres Boží


18. Čtvrtek Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele. Izaiáš 12,6

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

Efezským 4,11-16

1.Petrova 5,8-14


19. Pátek Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. 1.Mojžíšova 6,22

Ježíš říká: Kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

Ezechiel 34,23-31

1.Korintským 1,1-9


20. Sobota Určitě tě zachráním, nepadneš mečem a jako kořist získáš svůj život, protože jsi ve mne doufal, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 39,18

Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." Lukáš 23,43

Jan 14,1-6

1.Korintským 1,10-17

3. neděle po Velikonocích - Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17


21. Neděle Tlachal si jen tak chodí a prozrazuje tajemství, muž spolehlivý si však pro sebe věci ponechává. Přísloví 11,13 F

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, Efezským 4,15

Rozličné dary dáváš
svým věrným k spasení,
do srdce zákon vkládáš
své vnitřní proměny.
To nové zrození
ze služby slova tvého
a z Ducha pramení,
ve společenství věrných
tvému nařízení.
- EZ 763,3 -

Jan 15,1-8

Skutky 17,22-34

2.Korintským 4,14-18

1.Mojžíšova 1,1-2,3

Žalm 96


22. Pondělí Požehnán buď Bůh … který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Daniel 3,28

Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Marek 1,13

Římanům 1,18-25

1.Korintským 1,18-25


23. Úterý Boha tohoto silného cesta jest dokonalá. Žalm 18,31 K

Ježíš řekl: S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí. Marek 4,26-28

1.Timoteovi 4,(1-3)4.5

1.Korintským 1,26-31


24. Středa Neboj se, nebo nebudeš zahanbena. Izaiáš 54,4 K

Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen." Matouš 28,5-6

Jan 8,31-36

1.Korintským 2,1-5


25. Čtvrtek V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání! Žalm 3,9

[Ježíš] zvedl ruce a požehnal jim. Lukáš 24,50

Římanům 8,7-11

1.Korintským 2,6-16


26. Pátek Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Kazatel 12,13

Ježíš odpověděl jemu, že první ze všech přikázání jest: Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš Pán jeden jest. Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech mocí svých. To jest první přikázání. Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Většího přikázání jiného nad tato není. Marek 12,29-31 K

Jan 19,1-7

1.Korintským 3,1-4


27. Sobota Říkáš: "Jsem nevinná, jeho hněv se jistě ode mne odvrátil." Hle, soudím tě za to, že říkáš: "Já jsem nezhřešila." Jeremiáš 2,35

Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Lukáš 23,42

Zjevení 22,1-5

1.Korintským 3,5-8

4. neděle po Velikonocích - Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1


28. Neděle Ustav srdce mé v bázni jména svého. Žalm 86,11 K

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Filipským 2,9-11

Svou oslav Pána písní,
jak nejlíp dovedeš
a co tě v srdci tísní,
sám vyznej ještě dnes.
A oslav Pána písní,
ač zem ti domovem,
svou píseň k němu povznes,
dokud tvůj trvá den.
- EZ 187,1 -

Lukáš 19,37-40

Koloským 3,12-17

Zjevení 15,2-4

1.Samuelova 16,14-23

Žalm 149


29. Pondělí Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům. Pláč 1,18

Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: "Synu, jdi dnes pracovat na vinici!" On odpověděl: "Nechce se mi." Ale potom toho litoval a šel. Matouš 21,28-29

Přísloví 8,22-32

1.Korintským 3,9-17


30. Úterý Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Žalm 25,6

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Titovi 3,4-5

Římanům 15,14-21

1.Korintským 3,18-23


DUBEN 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]