[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13


1. Pátek Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji. Ozeáš 14,5

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13

Matouš 12,32-37

2.Korintským 5,16-21


2. Sobota Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. 1.Samuelova 26,23

Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha. 1.Korintským 4,5

Zjevení 3,14-22

2.Korintským 6,1-10

23. neděle po sv. Trojici Král králů a Pán pánů, on jediný je nesmrtelný. Jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,15b.16a.c


3. Neděle Ke jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. Žalm 62,11

[Bohatí] ať konají dobro, obohacují se dobrými skutky a rádi štědře rozdávají. 1.Timoteovi 6,18 ČLP

Ze tvých jistot leckteré
prachsprostý mol sežere
a co ten brouk nestráví,
voprejská a zrezaví.

Víc, než oko spatřit smí,
víc, než slovo vypoví,
víc, než srdce toužit zná,
Bůh ti dá, Bůh ti dá, Bůh ti dá.
- Svítá 368,3 -

Matouš 22,15-22

Filipským 3,17-21

Římanům 13,1-7

2.Mojžíšova 1,8-20

Žalm 125


4. Pondělí Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem! Micheáš 1,2

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

1.Královská 18,17-27.36-39

2.Korintským 6,11-7,1


5. Úterý Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. Ezechiel 11,19-20

Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: … Vždyť království Boží je mezi vámi! Lukáš 17,20.21

Skutky 5,27-33

2.Korintským 7,2-16


6. Středa Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Žalm 84,5

Vždyť my nevíme, zač se máme modlit, jak náleží, ale sám Duch se nás zastává vzdechy, které se vymykají slovům. Římanům 8,26 Ž

Skutky 25,6-12

2.Korintským 8,1-15


7. Čtvrtek Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. 2.Paralipomenon 14,10

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

1.Korintským 3,16-23

2.Korintským 8,16-24


8. Pátek Já to jsem, hlásám spravedlnost a dobývám hojnou spásu. Izaiáš 63,1 ČLP

Snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Matouš 20,15-16

Marek 6,45-52

2.Korintským 9,1-15


9. Sobota Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Žalm 103,22

V lásce nás předem určil k tomu, abychom se mu v Ježíši Kristu stali syny, podle rozhodnutí jeho vůle, k chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném Synu. Efezským 1,5-6 Ž

1.Petrova 2,11-17

2.Korintským 10,1-11


Ekumenická dekáda míru

24. neděle po sv. Trojici Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Matouš 5,9


10. Neděle Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti. Izaiáš 61,10

Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,9

Pokoj svůj vám zůstavuji,
ne jak vám jej svět dává.
Proč se vám srdce strachují?
Děl jsem vám slova pravá:
Jdu a uzase přijdu k vám,
co jsem slíbil, to vám dám.
Nebojte se v mém pokoji,
já jsem váš a vy jste moji.
- EZ 575,4 -

Lukáš 17,20-30

Římanům 8,18-25

Micheáš 4,1-7

Micheáš 4,1-7

Žalm 90


11. Pondělí Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha … Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech. Ozeáš 3,5

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Matouš 7,8

1.Mojžíšova 33,1-11

2.Korintským 10,12-18


12. Úterý V utišení se a v doufání bude síla vaše. Izaiáš 30,15 K

Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. 1.Korintským 4,20

Izaiáš 57,17-19

2.Korintským 11,1-15


13. Středa Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. 1.Samuelova 2,4

Pavel píše: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. 2.Korintským 12,10

Zachariáš 8,11-17

2.Korintským 11,16-33

1741 Ježíš Kristus ctěn všemi sbory jako Vrchní starší Jednoty bratrské.


14. Čtvrtek Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní. 5.Mojžíšova 10,14

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,14

Lukáš 9,51-56

2.Korintským 12,1-10


15. Pátek Viděl jsi, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna, po celé cestě, kterou jste prošli. 5.Mojžíšova 1,31

Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Lukáš 24,35

Jan 18,10.11

2.Korintským 12,11-21


16. Sobota Budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi pronárody na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Jeremiáš 33,9

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!" Matouš 21,9

1.Petrova 3,8-17

2.Korintským 13,1-13

25. neděle po sv. Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10a


17. Neděle Co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Jeremiáš 29,11

Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Římanům 8,21

Může být, že padne vše,
že i hradby přepevné
podemelou divé vlny.
Drž se pevně víry té:
kdo jde s Bohem, nepadne,
Bůh své sliby plní.
- EZ 778,1 -

Matouš 25,31-46

Římanům 14,7-13

Římanům 14,7-13

Jób 14,1-17

Žalm 51


18. Pondělí Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy. Žalm 9,3

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Filipským 4,4

Matouš 25,14-20

2.Petrova 1,1-11


19. Úterý Naše duše jako pták unikla z osidel ptáčníků. Osidla se polámala a my jsme utekli. Žalm 124,7 F

Všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. Lukáš 6,18

Jeremiáš 8,4-9

2.Petrova 1,12-21

Den pokání a modliteb Spravedlnost národ povyšuje, hřích je však národům k hanbě. Přísloví 14,34 F


20. Středa Hospodin … je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Joel 2,13

On mu odpověděl: Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit. Lukáš 13,8-9

Lukáš 13,1-9

Římanům 2,1-11

Lukáš 13,1-9

Izaiáš 1,10-18

2.Petrova 2,1-11


21. Čtvrtek Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno. Izaiáš 50,10

Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8

2.Tesalonickým 1,3-12

2.Petrova 2,12-22


22. Pátek Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé. Žalm 86,11 K

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,32

Židům 13,17-21

2.Petrova 3,1-10


23. Sobota Ať se u tebe nevyskytne nikdo … obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. 5.Mojžíšova 18,10.12

Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení! 1.Korintským 15,34

2.Petrova 3,14-18

2.Petrova 3,11-18

Poslední neděle církevního roku (Připomenutí posledních věcí)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


24. Neděle Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Micheáš 6,3

Pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

Kam v soudu den
dáš, co dneska sháníš,
kam v soudu den
dáš, co v chůzi brání,
kam v soudu den
dáš svý srdce prázdný,
v ten soudu den.
- EZ 612,7 -

Matouš 25,1-13

Zjevení 21,1-7

Žalm 126

Izaiáš 65,17-25

Izaiáš 26,7-19


25. Pondělí Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou cestou. Jeremiáš 2,17

Pavel píše: Vy jste byli povoláni ke svobodě! Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Galatským 5,13

Židům 12,18-25

Izaiáš 56,1-8


26. Úterý Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel. Izaiáš 45,15

Byla mi dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Efezským 3,8-9

Izaiáš 35,8-10

Izaiáš 56,9-12


27. Středa Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak jako jsi nám odplatil za všechny naše skutky. Izaiáš 26,12

Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 2.Korintským 13,11

1.Korintským 3,9-15

Izaiáš 57,1-13


28. Čtvrtek Vy pak budete nazýváni "Hospodinovi kněží", bude se vám říkat "Sluhové našeho Boha". Izaiáš 61,6

Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 1.Korintským 4,1

Židům 13,1-9

Izaiáš 57,14-21


29. Pátek Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění. Žalm 119,14

Ježíš řekl učedníkům: Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Jan 15,10-11

Židům 13,10-16

Izaiáš 58,1-9a


30. Sobota Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 5.Mojžíšova 6,5

Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Římanům 13,10

Zjevení 21,10-14.21-27

Izaiáš 58,9b-14


LISTOPAD 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]