[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. 2.Mojžíšova 23,2


1. Pondělí Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 106,1

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

Jeremiáš 20,7-11

2.Mojžíšova 19,16-25


2. Úterý Ti, kdo [Hospodina] milují, budou jako slunce vycházející v plné síle. Soudců 5,31

Ježíš učil své učedníky: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi. Matouš 5,14.16a

Ezechiel 2,3-8a

2.Mojžíšova 20,1-21


3. Středa Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu. Joel 2,13

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. 1.Korintským 6,20

Galatským 1,13-24

2.Mojžíšova 23,1-9


4. Čtvrtek Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2

Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Židům 13,16

Skutky 15,4-12

2.Mojžíšova 23,10-19


5. Pátek Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina. Žalm 115,11

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Matouš 6,26

Římanům 9,14-26

2.Mojžíšova 23,20-33

863 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


6. Sobota Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude. Dím Hospodinu: Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu. Žalm 91,1-2 K

Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

2.Korintským 12,1-10

2.Mojžíšova 24,1-18

1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.

6. neděle po sv. Trojici Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1


7. Neděle Když se však svévolník odvrátí od své zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě. Ezechiel 18,27

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? Matouš 16,26

Pane Ježíši Kriste,
tys Syn Boží zajisté,
v tebe srdcem věříme,
s Otcem s Duchem tě ctíme.

My jsme lid tvůj koupený,
krví tvou vyplacený;
tys pak náš Pán jediný,
nemá k nám práva jiný.
- EZ 258,1.4 -

Matouš 28,16-20

Římanům 6,3-11

Skutky 8,26-39

Izaiáš 43,1-7

Žalm 139


8. Pondělí Na vlastní oči jste přece spatřili celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. 5.Mojžíšova 11,7

Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. 2.Petrova 1,16

2.Mojžíšova 14,15-22

2.Mojžíšova 25,1-22


9. Úterý Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání. Žalm 67,2

Bral [děti] do náručí, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Marek 10,16 Ž

1.Mojžíšova 32,23-33

2.Mojžíšova 31,18-32,14


10. Středa Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám? Izaiáš 43,13

A tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. 1.Korintským 3,21.23

Skutky 16,23-34

2.Mojžíšova 32,15-29


11. Čtvrtek Na místě, kde se jim říká: "Nejste lid můj," bude se jim říkat: "Synové živého Boha." Ozeáš 2,1

A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. Galatským 4,7

Matouš 18,1-6

2.Mojžíšova 32,30-33,6


12. Pátek Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která [Hospodin] mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. 1.Královská 8,56

Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma. Lukáš 24,27

1.Janova 5,6-10

2.Mojžíšova 33,7-11


13. Sobota Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení, já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí. Izaiáš 41,4

Neboj se! Já jsem první i poslední, ten živý. Zjevení 1,17-18

Zjevení 3,1-6

2.Mojžíšova 33,12-23

7. neděle po sv. Trojici Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19


14. Neděle Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Žalm 24,1

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

Vy, kdo jste vyšli z rodu jeho,
lid z Abrahama mu věrného,
vy z Jákobovy rodiny
se rozhpomeňte na činy,
jež Bůh, své smlouvy pamětliv,
konal tak, aby lid byl živ.
- EZ 130,4 -

Jan 6,1-15

Skutky 2,41-47

2.Mojžíšova 16,11-18

2.Mojžíšova 16,11-18

Žalm 119,25-32


15. Pondělí Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Žalm 46,8

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Marek 6,34

Jan 6,47-51

2.Mojžíšova 34,1-10


16. Úterý Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: "Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?" Izaiáš 40,27

A on jim řekl: "Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?" Lukáš 24,25-26

Matouš 22,1-14

2.Mojžíšova 34,27-35


17. Středa Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jeremiáš 31,33

Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení. Římanům 9,4

Skutky 10,21-36

2.Mojžíšova 35,4-29


18. Čtvrtek Hospodin praví: Vyvýším ho, protože zná mé jméno. Žalm 91,14 F

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

1.Korintským 10,16.17

2.Mojžíšova 35,30-36,7


19. Pátek Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány. Izaiáš 65,17

Viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly. Zjevení 21,1

Lukáš 22,14-20

2.Mojžíšova 40,1-17


20. Sobota Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš. Jeremiáš 2,19

A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. Lukáš 15,14-15

Zjevení 19,4-9

2.Mojžíšova 40,34-38

8. neděle po sv. Trojici Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,9


21. Neděle Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Nahum 2,1

[Kristus] přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17

Pokoj Boží převýší
každé pomyšlení.
S jásotem pak upřímným
kráčejte vždy cestou s ním,
tou cestou ke spasení.
- EZ 222,5 -

Matouš 5,13-16

Efezským 5,8b-14

Efezským 5,8b-14

Izaiáš 2,1-5

Žalm 119,33-40


22. Pondělí Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 1,19

Ježíš se modlil: Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Jan 17,9

Matouš 7,7-12

Marek 3,7-12


23. Úterý Tvá svědectví budou nadále mým potěšením, jsou to moji rádci. Žalm 119,24

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Matouš 5,17

Matouš 5,33-37

Marek 3,13-19


24. Středa Hospodin … mě poslal … potěšit všechny truchlící. Izaiáš 61,1.2

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2.Korintským 1,3-4

Přísloví 8,12-21

Marek 3,20-30


25. Čtvrtek Bůh řekl: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13

Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země. 2.Petrova 3,7

1.Korintským 12,27-13,3

Marek 3,31-35


26. Pátek Co [Bůh] rozboří, nikdo nezbuduje, zavře dveře za někým a otevřít je nelze. Jób 12,14

Ježíš mu řekl: "Všechno je možné tomu, kdo věří." Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře." Marek 9,23-24

Efezským 4,25-32

Marek 4,1-9


27. Sobota Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá. Žalm 9,19

Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Lukáš 6,20

Filipským 2,14-18

Marek 4,10-20

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48b


28. Neděle Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? Žalm 118,6

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35

Pane, dej ať nás nic už nerozdvojí,
nejsme sami sví, ale jenom tvoji.
Přijď a z rukou svých, které dobře chrání,
dávej požehnání pro smutek i smích.
- EZ 689,1 -

Matouš 13,44-46

Filipským 3,7-14

Matouš 13,44-46

Jeremiáš 1,4-10

Žalm 119,41-48


29. Pondělí Hospodin, náš Bůh … nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách. 1.Královská 8,57-58

Nikdo nemůže říci: "Ježíš je Pán," leč v Duchu svatém. 1.Korintským 12,3

Lukáš 16,10-13

Marek 4,21-25


30. Úterý Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Izaiáš 43,20

Ježíš ženě odpověděl: Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4,14

1.Královská 3,16-28

Marek 4,26-29


31. Středa I poznáte, že já jsem Hospodin, až pro své jméno s vámi naložím ne podle vašich zlých cest ani podle vašich zvrhlých skutků. Ezechiel 20,44

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

1.Korintským 10,23-31

Marek 4,30-34


ČERVENEC 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]