[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův. Jsem-li daleko, Bůh už nejsem? Jeremiáš 23,23

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103,2


1. Neděle Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení! Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Žalm 90,1-2

Ježíš [učedníkům] odpověděl: "Mějte víru v Boha!" Marek 11,22

Nuž dobrořečte Pánu, zástupové,
vy služebníci smlouvy jeho nové,
kdo vůli jeho věrně činíte.
Vy, skutky jeho, dobrořečte jemu
a vzdejte chválu Panovníku svému.
Má duše vzdej mu chvály hlasité.
- EZ 124,10 -

Lukáš 17,11-19

Římanům 8,14-17

Římanům 8,14-17

1.Mojžíšova 28,10-22

Žalm 146


2. Pondělí [Hospodin] uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalm 147,3

Jeho rány vás uzdravily. 1.Petrova 2,25

5.Mojžíšova 26,1-11

Jeremiáš 1,1-10|1.Makabejská 1,1-15


3. Úterý Obstoupil jsi mne zezadu i zpředu a dlaň svou jsi položil na mne. Žalm 139,5 F

Bůh … přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,27-28

Galatským 5,22-26

Jeremiáš 1,11-19|1.Makabejská 1,16-28

1624 J. A. Komenský se žení s Marií Dorotou Cyrillovou


4. Středa Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu. 1.Královská 19,5.8

Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Matouš 6,31

Filemonovi 1-16

Jeremiáš 2,1-13|1.Makabejská 1,29-40


5. Čtvrtek Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně! Žalm 28,9

Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36

1.Paralipomenon 29,9-18

Jeremiáš 3,1-10|1.Makabejská 1,41-64


Ekumenický den stvoření


6. Pátek Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2,8-9

Jan 13,31-35

Jeremiáš 3,21-4,4|1.Makabejská 2,1-14


7. Sobota Bůh řekl: "Žádej, co ti mám dát." Šalomoun odvětil: "Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem." 1.Královská 3,5.9

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane." Matouš 4,8-10

2.Tesalonickým 2,13-17

Jeremiáš 6,9-26|1.Makabejská 2,15-28

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7


8. Neděle Nauč mě okoušet a znát, co je dobré, já tvým přikázáním věřím. Žalm 119,66

Pavel píše Timoteovi: Nepouštěj se do hloupých sporů … víš, že vedou jen k hádkám. 2.Timoteovi 2,23

Slož všechno, co tě tíží
a co tě skličuje,
Bůh, k němuž srdce vzhlíží,
se jistě smiluje.
Jen vyčkej onu chvíli,
kdy rozední se zas,
pak poznáš pramen síly
a naplní tě jas.
- EZ 701,2 -

Matouš 6,25-34

1.Petrova 5,5b-11

Matouš 6,25-34

1.Mojžíšova 2,4-25

Žalm 127


9. Pondělí Blahoslavený ten člověk, který skládá v Hospodinu svou naději. Žalm 40,5 K

Ondřej vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: "Nalezli jsme Mesiáše." Jan 1,41

Filipským 4,8-14

Jeremiáš 7,1-15|1.Makabejská 2,29-41


10. Úterý Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. Žalm 111,1

Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí. Zjevení 19,5

1.Timoteovi 6,6-11

Jeremiáš 7,16-28|1.Makabejská 2,42-48


11. Středa Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Žalm 51,12

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 1.Timoteovi 1,5

Kazatel 4,4-12

Jeremiáš 9,22-23|1.Makabejská 2,49-70


12. Čtvrtek Poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Žalm 82,3

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem. 1.Tesalonickým 3,12

Lukáš 10,38-42

Jeremiáš 12,1-6|1.Makabejská 3,1-26


13. Pátek Projev svou zázračnou milosrdnost, ty spáso těch, jimž třeba ochrany před povstalci proti tvé pravici. Žalm 17,7 F

Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. 1.Petrova 4,14

1.Korintským 7,17-24

Jeremiáš 13,1-11|1.Makabejská 3,27-41


14. Sobota Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Žalm 94,19

Ježíš se modlil: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň." Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Lukáš 22,42-43

Marek 12,41-44

Jeremiáš 14,1-16|1.Makabejská 3,42-60

16. neděle po sv. Trojici [Ježíš Kristus] zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10b


15. Neděle Až … budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina. 5.Mojžíšova 6,11-12

Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Jan 6,32

I náms k dobrému z mrtvých vstal,
náš Pane Ježíši,
proto, bys svou spravednost dal
každé věrné duši
a nás ze sna smrti vzkřísil,
k slávě nebeské povýšil
a smutné potěšil.
- EZ 546,5 -

Jan 11,17-45

2.Timoteovi 1,7-10

Žalm 16,1-11

Pláč 3,22-26.31-32

Žalm 68,20-36


16. Pondělí Panovník Hospodin je moje pomoc, proto … nebudu zahanben. Izaiáš 50,7

Když [Petr] viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Matouš 14,30

Římanům 6,19-23

Jeremiáš 15,10-21|1.Makabejská 4,1-25


17. Úterý Ty svou dobrotou celý rok korunuješ. Žalm 65,12

Neboť činil dobro, dával vám s nebe deště a úrodné časy, sytil vás pokrmem a srdce vaše radostí. Skutky 14,17 Ž

Izaiáš 38,9-20

Jeremiáš 16,1-13|1.Makabejská 4,26-35


18. Středa Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. 4.Mojžíšova 24,17

Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám vydal o tom svědectví pro církve. Já jsem kořen a potomek Davidův, zářivá hvězda jitřní. Zjevení 22,16 Ž

Marek 5,21-24.35-43

Jeremiáš 18,1-12|1.Makabejská 4,36-51


19. Čtvrtek Hospodine … nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Žalm 143,2

[Ježíš] řekl ženě: Jsou ti odpuštěny hříchy … Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji! Lukáš 7,48.50

Filipským 1,18b-26

Jeremiáš 19,1-13|1.Makabejská 4,52-61


20. Pátek On sám nebesa prostírá a kráčí po vlnách mořských. On stvořil všechna souhvězdí, jako je Velký vůz a Orion a Plejády i hvězdy na jihu skryté. Jób 9,8-9 F

Je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,6

Zjevení 2,8-11

Jeremiáš 20,7-18|Judit 1,1-16


21. Sobota Radostné srdce rozradostní tvář, srdce stísněné však ducha podlamuje. Přísloví 15,13 F

Dvořan … se radoval a jel dál svou cestou. Skutky 8,39

Římanům 4,18-25

Jeremiáš 21,1-14|Judit 2,1-13

17. neděle po sv. Trojici To vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4c


22. Neděle A on sám bude pokoj. Micheáš 5,4

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

Bůh je můj hrad a já smím brát
z jeho slov povzbuzení.
Před tváří tvou jdu cestou svou
ve víře bez vidění.

Slovo pravdy tvé ať navždy
mi dává, Bože, sílu,
ať v úzkosti, v pochybnosti
neztratím svoji víru.
- EZ 311,1.2 -

Matouš 15,21-28

Římanům 10,9-18

Galatským 3,26-29

Izaiáš 49,1-6

Žalm 138


23. Pondělí V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou. Žalm 98,2 K

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matouš 5,6

Židům 11,1-7

Jeremiáš 23,1-8|Judit 2,14-28


24. Úterý Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody. Izaiáš 61,11

Boží království … je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích. Lukáš 13,18-19

1.Mojžíšova 15,1-6

Jeremiáš 23,16-29|Judit 3,1-10


25. Středa Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného? Jeremiáš 32,27

Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi." Matouš 28,17-18

Lukáš 7,1-10

Jeremiáš 26,1-19|Judit 4,1-15


26. Čtvrtek Činit tvou vůli, Bože můj, mne plní radostí a zákon tvůj v srdci svém nosím. Žalm 40,9 F

[Ježíš] [zákoníkovi] řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe." Matouš 22,37-39

Skutky 5,34-42

Jeremiáš 28,1-17|Judit 5,1-21


27. Pátek Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Izaiáš 65,18

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. 1.Timoteovi 4,4-5

Židům 12,1-3

Jeremiáš 29,1-14|Judit 5,22-6,9


28. Sobota Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! Žalm 19,15

Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Lukáš 2,19 ČLP

Matouš 14,22-33

Jeremiáš 31,1-14|Judit 6,10-21

18. neděle po sv. Trojici A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21


29. Neděle Budeš [hosta] milovat jako sebe samého. 3.Mojžíšova 19,34

Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus. Koloským 3,11

Kdo o Bohu jen vypráví
a nesplácí mu dluh,
ten o tajemství sotva ví,
že v bližních je skryt Bůh.

Proto přemýšlej, proto díky vzdej
a všem lidem pomoz rád.
Zkus jednou vážně víru brát,
člověkem se stát.
- Svítá 273,3 -

Marek 10,17-27

Efezským 5,15-20

1.Petrova 4,7-11

2.Mojžíšova 20,1-17

Žalm 142


30. Pondělí Abnér zavolal na Jóaba: "Což musí meč požírat nepřetržitě? Nevíš, že nakonec zůstává jen hořkost?" 2.Samuelova 2,26

Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou." Matouš 26,52

1.Mojžíšova 16,6b-14

Jeremiáš 31,27-34|Judit 7,1-15 (1-10)


ZÁŘÍ 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]