[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. 2.Timoteovi 3,16


1. Čtvrtek Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. Žalm 14,2

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 2.Petrova 3,18

2.Korintským 4,1-5

2.Timoteovi 2,14-21


2. Pátek Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit." Izaiáš 2,3

Když [Ježíš] spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Matouš 5,1-2

Zjevení 1,9-18

2.Timoteovi 2,22-26


3. Sobota Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Žalm 32,8

Ježíš řekl Šimonovi a Ondřejovi: Pojďte za mnou. Matouš 4,19

4.Mojžíšova 6,22-27

2.Timoteovi 3,1-9

Neděle po Devítníku - Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům 3,15


4. Neděle Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Izaiáš 50,8

Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" Jan 8,10-11

S láskou volá Boží Syn:
Pojď, kdo lkáš pod tíží vin,
hříchy tvé i bídu tvou
obmyl jsem již krví svou,
spasení ti vydobyl,
v nebi se mnou tvůj jest díl.
- EZ 245,3 -

Lukáš 8,4-15

Židům 4,12-13

Marek 4,26-29

Izaiáš 55,6-12a

Žalm 128


5. Pondělí Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat. Izaiáš 30,18

Věříme přece, že jsme … spaseni milostí Pána Ježíše. Skutky 15,11

5.Mojžíšova 32,44-47

2.Timoteovi 3,10-17


6. Úterý Hospodin praví: Budete mi královstvím kněží a svatým lidem. 2.Mojžíšova 19,6 ČLP

Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. 2.Timoteovi 4,8

Amos 8,4-12

2.Timoteovi 4,1-8


7. Středa Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Žalm 118,18

Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lože a choď!" A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Jan 5,5.8-9

Lukáš 6,43-49

2.Timoteovi 4,9-22


8. Čtvrtek Dobré je doufati a spásu Boží trpělivě vyčkávati. Pláč 3,26 F

Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 12,1-2

1.Tesalonickým 1,2-10

Titovi 1,1-9


9. Pátek Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Izaiáš 40,2

Počínaje od Jeruzaléma pak v [Kristově] jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Lukáš 24,47 B21

2.Timoteovi 3,10-17

Titovi 1,10-16


10. Sobota O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o tvé spáse, a přece nestačím všechno vypovědět. Žalm 71,15

Veliké věci mi učinil Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté. Lukáš 1,49  B21

Matouš 13,31-35

Titovi 2,1-10

Neděle masopustní – Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


11. Neděle Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se! Aggeus 2,5

Ježíš říká: Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět. Jan 16,33 K

Je naděje v tom stálá,
pevně založená
a jako tvrdá skála
slovem potvrzená.
Účast opravdová
na Kristu v jeho církvi
naději nám dává
na slavný život nový,
jenž věčně zůstává.
- EZ 763,4 -

Marek 8,31-38

1.Korintským 13,1-13

Amos 5,21-24

Amos 5,21-24

Žalm 31


12. Pondělí Usilujte o pokoj toho města [kde žijete], modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Jeremiáš 29,7

Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to je?" Matouš 21,10

Lukáš 13,31-35

Titovi 2,11-15


13. Úterý Hospodin mluvil k Mojžíšovi: Neznesvětíte mé svaté jméno. 3.Mojžíšova 22,32

Ježíš řekl: Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám? Lukáš 6,46

Lukáš 5,33-39

Titovi 3,1-7


Začátek postní doby


14. Středa Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. 1.Paralipomenon 29,14

Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Matouš 10,8

Matouš 6,16-21

Titovi 3,8-15


15. Čtvrtek Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil. 4.Mojžíšova 21,7

Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! 2.Korintským 5,20

Koloským 3,5-11

Filemonovi 1-25


16. Pátek Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Žalm 90,12

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,7-8

Ezdráš 9,5-9.13-15

2.Mojžíšova 1,1-22


17. Sobota A vy, izraelské hory, … Vždyť já jsem s vámi, obrátím se k vám a budete obdělávány a osívány. Ezechiel 36,8-9

Buďte tedy trpěliví až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. Jakubova 5,7

Daniel 5,1-30

2.Mojžíšova 2,1-10

1. neděle postní - Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b


18. Neděle Spravedliví pak veselíce se, poskakovati budou před Bohem, a plésati budou radostí. Žalm 68,4 K

Odpověděl mu jeho pán: "Dobře, dobrý a věrný služebníče. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohem. Vejdi v radost svého pána." Matouš 25,21 Ž

Ďábel, svět musejí jistě
ustoupit slovu jeho,
neb s námi jest v každém místě
Pán s dary Ducha svého.
Přijde-li na zmatek čest, hrdlo, statek,
nechť sobě mají, nic tím nezískají,
nebes nám však nechají.
- EZ 63,4 -

Matouš 4,1-11

Židům 4,14-16

Matouš 4,1-11

1.Mojžíšova 3,1-19

Žalm 91


19. Pondělí Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké! Žalm 92,6

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3

Jakubova 1,1-13

2.Mojžíšova 2,11-25


20. Úterý Hospodin řekl Eliášovi: Zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem. 1.Královská 19,18

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Judova 1,20-21

Jób 1,1-22

2.Mojžíšova 3,1-22


21. Středa Kdo může říci: "Zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu?" Přísloví 20,9

Poznav pak Ježíš myšlení jejich, odpovídaje, řekl k nim: Co tak [utrhavě] přemyšlujete v srdcích vašich? Lukáš 5,22 K

1.Korintským 10,9-13

2.Mojžíšova 4,1-17


22. Čtvrtek Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář. Žalm 100,2 F

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9

Jakubova 4,1-10

2.Mojžíšova 4,18-31


23. Pátek Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Žalm 22,2

Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Marek 15,38

Židům 2,11-18

2.Mojžíšova 5,1-6,1


24. Sobota Budu ještě štědřejší než ve vašich počátcích. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 36,11

Pavel píše: Jsem jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání. Římanům 15,29

2.Tesalonickým 3,1-5

2.Mojžíšova 7,1-13


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

2. neděle postní - Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


25. Neděle A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. 5.Mojžíšova 6,6-7

Ježíš pravil: Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26

Aniž může kde být
tak veliká vina,
by ji nemohla smýt
krev Božího Syna.
Ó, nezoufej nižádný!
Již jest přístup snadný
k nejmilejšímu Otci
každé věrné ovci
v Ježíši, přímluvci.
- EZ 514,6 -

Jan 3,14-21

Římanům 5,1-11

4.Mojžíšova 21,4-9

Izaiáš 5,1-7

Žalm 123


26. Pondělí Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. 2.Paralipomenon 16,9 B21

Kéž [Bůh] osvítí oči vašeho srdce, abyste věděli, k jaké naději vás povolává, jaké bohatství svého slavného dědictví dává svým svatým, jakou nesmírnou velikost své moci projevuje na nás. Efezským 1,18.19 Ž

Galatským 6,11-18

2.Mojžíšova 7,14-25


27. Úterý Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Žalm 51,4

Právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7

Jób 2,1-10

2.Mojžíšova 11,1-10


28. Středa Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají. Žalm 7,2

A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Matouš 10,19

Jan 16,29-33

2.Mojžíšova 12,1-20


29. Čtvrtek Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte: Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře! Žalm 11,1

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

1.Janova 1,8-2,2

2.Mojžíšova 12,21-33


ÚNOR 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]