[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Marek 16,6


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


1. Pátek Neboť ty jsi má pomoc, a proto ve stínu tvých křídel se budu radovat. Žalm 63,8 F

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

Židům 9,11-15

Marek 10,32-45

1457 Začátek jednoty bratrské v Čechách


2. Sobota Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Žalm 13,2

Ježíš zvolal: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Matouš 27,46

Galatským 2,16-21

Marek 10,46-52

3. neděle postní - Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


3. Neděle Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Přísloví 28,13

Zacheus … řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu." Lukáš 19,8-9

Přišlo k nám padlým spasení
z pouhé Boží milosti;
lidských zásluh k spomožení
nejsou platné hodnosti.
Víra zří k Pánu Ježíši,
u něhož pomoc nejlepší;
on se stal prostředníkem.
- EZ 1979 246,1 -

Lukáš 9,57-62

Efezským 5,1-9

1.Petrova 1,13-21

1.Královská 19,1-8

Žalm 141


4. Pondělí Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele. Joel 4,16

[Slepý] však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" Marek 10,48-49

Lukáš 14,25-35

Marek 11,1-11


5. Úterý Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Jonáš 3,9

Ježíš praví: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

Jób 7,11-21

Marek 11,12-25


6. Středa Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Žalm 121,7

Ježíš se modlil: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

Matouš 19,16-26

Marek 11,27-33


7. Čtvrtek Hospodin … naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Izaiáš 33,5-6

A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. Skutky 9,31

1.Tesalonickým 2,13.17-20

Marek 12,1-12


8. Pátek [Hospodin] se k nim obracel pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl. 2.Královská 13,23

Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

Marek 9,38-47

Marek 12,13-17


9. Sobota Proč je má bolest trvalá, má rána beznadějná, nechce se zhojit? Budeš mi jako klamavý potok, voda, na kterou není spolehnutí? Jeremiáš 15,18 ČLP

Pavel píše: V [Kristu] smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět. Efezským 3,12-13

Matouš 16,24-27

Marek 12,18-27

4. neděle postní - Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


10. Neděle Budu se veselit ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik. Izaiáš 65,19

Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Zjevení 7,17

Světu láska Boží byla na obtíž.
Před hrob valí kámen – málo jim byl kříž.
Chvíli smutek vládne, když však přijde čas,
láska jako tráva zelená se zas.
- EZD 662,3 -

Jan 12,20-24

2.Korintským 1,3-7

Lukáš 22,54-62

Izaiáš 54,7-10

Žalm 132


11. Pondělí Tu procitl Jákob ze spánku … Bál se a řekl: "Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská." 1.Mojžíšova 28,16.17

A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Efezským 5,14

Jan 6,26-29

Marek 12,28-34


12. Úterý Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví 3,29

Pavel píše: Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými! 1.Tesalonickým 2,8

Jób 9,14-24

Marek 12,35-40


13. Středa Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ať zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva. 1.Mojžíšova 18,19 B21

Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně. 1.Timoteovi 1,8

Jan 6,30-35

Marek 12,41-44


14. Čtvrtek [Hospodin] se nad tebou milostivě smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti. Izaiáš 30,19

Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." Matouš 15,28

2.Korintským 4,11-18

Marek 13,1-13


15. Pátek Jste děti Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 14,1 B 21

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Galatským 3,26

Jan 16,16-23a

Marek 13,14-23


16. Sobota Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky. Žalm 105,1

Víra je tedy z kázání, kázání pak skrze slovo Kristovo. Římanům 10,17 Ž

Píseň 2,8-13

Marek 13,24-37

5. neděle postní - Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28


17. Neděle Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Izaiáš 44,3

Ježíš zvolal: Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan 7,37

Ó budiž tobě chvála,
králi, kněže věčný,
moc, čest, jasnost i sláva,
Kriste umučený,
že jsi pro svou bolest nám
spasení připravil
a všem země končinám
na něm vírou dal díl.
- EZ 517,7 -

Marek 10,35-45

Židům 5,1-10

1.Mojžíšova 22,1-19

1.Mojžíšova 22,1-19

Žalm 130


18. Pondělí Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, těm, kdo předpisují plahočení, nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva. Izaiáš 10,1-2

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Matouš 7,12

Jan 1,29-34

Marek 14,1-11


19. Úterý Ochrana tvá buď Bůh věčný. 5.Mojžíšova 33,27 K

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Jan 14,1-2

Jób 19,21-27

Marek 14,12-16


20. Středa Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná? Žalm 116,12 K

Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Lukáš 17,15-16

Pláč 3,1-8.14-20

Marek 14,17-26


21. Čtvrtek [Bůh] dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. Daniel 2,21

[Kristus] se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: "Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu." 1.Korintským 1,30-31

Jeremiáš 15,15-21

Marek 14,27-31


22. Pátek Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Žalm 102,26

V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný. Koloským 1,16

Židům 10,1.11-18

Marek 14,32-42


23. Sobota Copak si může člověk udělat bohy? Jeremiáš 16,20 ČLP

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Koloským 3,5

Zjevení 14,1-3

Marek 14,43-52

Květná neděle Tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14b.15


24. Neděle Dáš-li mu, Hospodine, požehnání, bude požehnán navěky! 1.Paralipomenon 17,27

Tehdy řekne král těm po pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa." Matouš 25,34

Aj, Král tvůj béře se k tobě
v lásce, v tichosti, v chudobě,
povstaň k němu ze sna svého,
přijmi Krále milostného.

Ježíši Kriste, Králi náš,
který naši potřebu znáš,
rač nám všechněm spomáhati,
ó dej s tebou kralovati.
- EZ 442,5.10 -

Jan 12,12-19

Filipským 2,5-11

Filipským 2,5-11

Izaiáš 50,4-9

Žalm 88


25. Pondělí Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh. 2.Paralipomenon 18,13

Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. 2.Timoteovi 4,2

Matouš 26,6-13

Marek 14,53-65


26. Úterý Hospodin … způsobuje na moři cestu, a na prudkých vodách stezku. Izaiáš 43,16 K

Ježíš říká: A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Jan 14,3-4

Jób 38,1-11

Marek 14,66-72


27. Středa [Hospodin] bude stát po pravici ubohého, aby ho zachránil před těmi, kdo duši jeho odsuzují. Žalm 109,31 F

Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Jakubova 2,5

Lukáš 22,1-6

Marek 15,1-15

Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4


28. Čtvrtek Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K

Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste neupadli do pokušení." Lukáš 22,39-40

Jan 13,1-15

1.Korintským 11,23-29

Jan 13,1-15.34-35

2.Mojžíšova 12,1-14

Marek 15,16-23

Velký Pátek Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16


29. Pátek Místu, kde s ním mluvil Bůh, dal Jákob jméno Bét-el. 1.Mojžíšova 35,15

Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!" Matouš 27,54

Ó všichni my nyní / znejme dobrodiní,
které Bůh učinil, / jak zdávna zaslíbil.
Zpívejme a chvalme / Otce nebeského,
že z veliké milosti / seslal Syna svého.
- EZ 513,1 -

Jan 19,16-30

2.Korintským 5,14-21

Matouš 27,33-54

Izaiáš 52,13-53,12

Marek 15,24-41


30. Sobota Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat. Izaiáš 30,18

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3,17

1.Petrova 3,18-22

Marek 15,42-47

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče smrti a podsvětí. Zjevení 1,18 Ž


31. Neděle Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Izaiáš 42,16

[Ježíš] vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho. Lukáš 24,30-31

Nastal nám čas přeradostný,
křesťané, plesejte,
přišel hod velikonoční,
křesťané, zpívejte!
Vyšel z hrobu náš Spasitel,
lidu svého Vykupitel,
chválu mu vzdávejte!
- EZ 546,1 -

Marek 16,1-8

1.Korintským 15,1-11

1.Samuelova 2,1-8a

1.Samuelova 2,1-8a

Marek 16,1-8


BŘEZEN 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]