[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2024

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izaiáš 60,1


Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní Hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu. Zachariáš 9,9b ČLP


1. Neděle Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. Žalm 119,5

Jan Křtitel kázal: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 3,2

Pojď již tedy, Pane milý,
pojď, na tebe čekáme,
pojď nad přeslavný tvůj advent
vzácnějšího nemáme.
Pojď a veď nás rovnou cestou
tam k Sionu věčnému,
tam, kde nebes Jeruzalém,
k setkání veď šťastnému.
- EZ 451,3 -

Matouš 21,1-11

Římanům 13,8-12

Matouš 21,1-11

Zachariáš 9,9-10

Žalm 24


2. Pondělí Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. Izaiáš 26,4

Ježíš říká: Kdo slyší tato má slova a plní je, je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Lukáš 6,47-48

1.Petrova 1,10-13

Izaiáš 59,1-15a


3. Úterý Samuel řekl Saulovi: Zmocní se tě duch Hospodinův a upadneš do prorockého vytržení a změníš se v jiného muže. 1.Samuelova 10,6

Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Římanům 8,16

Židům 10,32-39

Izaiáš 59,15b-21


4. Středa Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Izaiáš 48,18

Ovoce spravedlnosti pak se rozsívá v pokoji těm, kdož působí pokoj. Jakubova 3,18 Ž

Koloským 1,9-14

Izaiáš 60,1-14


5. Čtvrtek Jen milujte pravdu a pokoj! Zachariáš 8,19

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

1.Tesalonickým 5,1-6

Izaiáš 60,15-22


6. Pátek Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. Jeremiáš 32,17

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

Ezechiel 37,24-28

Izaiáš 61,1-11


7. Sobota Hospodin pravil: Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. 1.Mojžíšova 4,10

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě. 1.Timoteovi 1,15

Filipským 1,3-11

Izaiáš 62,1-12

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


8. Neděle Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli. Žalm 106,6

Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Římanům 3,28

Radujte se, bratři, neboť blízko je Pán,
blízko je Pán, blízko je Pán,
radujte se, bratři, neboť blízko je Pán,
neboť blízko už je Pán.
On slabým dodá sílu, že půjdou zase dál,
on každou bolest ztiší a v radost změní žal.
- EZ 693,3 -

Lukáš 21,25-33

Jakubova 5,7-11

Izaiáš 35,3-10

Izaiáš 63,15-64,3

Žalm 144


9. Pondělí Ať se všickni v tě doufající radují. Žalm 5,12 K

Pavel píše: Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci: … máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 2.Korintským 6,4.10

Izaiáš 25,1-5

Izaiáš 63,7-14


10. Úterý Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Izaiáš 60,20

Neboť Bůh, který řekl "ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

Zjevení 2,1-7

Izaiáš 63,15-64,6


11. Středa Očekávání spravedlivých je radostné. Přísloví 10,28

Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Lukáš 12,36

2.Korintským 5,1-10

Izaiáš 64,7-11


12. Čtvrtek Ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy. Jób 5,11

Co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. 1.Korintským 1,27

Jeremiáš 31,1-7

Izaiáš 65,1-10


13. Pátek Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. 2.Mojžíšova 3,6

Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se." Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Matouš 17,7-8

Lukáš 22,66-71

Izaiáš 65,17-25


14. Sobota Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? 2.Samuelova 12,9

Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! Římanům 7,24-25

1.Tesalonickým 4,13-18

Izaiáš 66,1-4

3. neděle adventní Připravte na poušti cestu … Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


15. Neděle Nespoléhejte na klamná slova: "Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův", ale napravte své cesty a své skutky. Jeremiáš 7,4-5

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. Lukáš 1,68.74-75

Čiňme pravé pokání
a zlý život změňme,
jakožto věrní sluzi
tak Pána čekejme.
Neb on stojí u dveří
ustavičně tluka,
zda by příbytek našel
čistý u člověka.
- EZ 463,9 -

Lukáš 1,67-79

1.Korintským 4,1-5

Římanům 15,4-13

Izaiáš 40,1-11

Žalm 130


16. Pondělí Buď ty mou pevností, do níž se mohu vždy vracet. Tys dal příkaz zachránit mne. Žalm 71,3 F

[Ježíš] padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." Matouš 26,39

Matouš 3,1-6

Izaiáš 66,5-14


17. Úterý Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. Žalm 94,15

Ježíš řekl: Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Lukáš 18,7-8

Sofoniáš 3,14-20

Izaiáš 66,15-24


18. Středa Slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna." 1.Mojžíšova 15,1

A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu. Židům 6,15

2.Korintským 1,18-22

Lukáš 1,1-17


19. Čtvrtek Izrael [Josefovi] řekl: "Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku." 1.Mojžíšova 37,14

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10,24

Izaiáš 11,10-13

Lukáš 1,18-25


20. Pátek Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy. Izaiáš 45,17

Anděl řekl Josefovi: Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1,21

Jeremiáš 30,8-11a

Lukáš 1,26-38


21. Sobota Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Žalm 84,3

Alžběta řekla Marii: Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. Lukáš 1,43-44

Zjevení 3,7-13

Lukáš 1,39-56

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! … Pán je blízko. Filipským 4,4.5b


22. Neděle Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám. Žalm 71,5

Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Římanům 8,24-25

Všichni věrní křesťané
radujme se nyní,
pamatujme společně
Kristova vtělení,
v němž milost svrchovaná
nám jest prokázána
od Boha předobrého,
laskavého Pána.
- EZ 456,1 -

Lukáš 1,39-56

Filipským 4,4-7

Lukáš 1,39-56

Izaiáš 62,1-5

Žalm 102


23. Pondělí Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Žalm 51,5

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

Izaiáš 7,10-14

Lukáš 1,57-66

Štědrý den Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Lukáš 2,10b.11


24. Úterý Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil. 5.Mojžíšova 16,17

[Mudrci] se [dítěti] klaněli a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Matouš 2,11

Poslouchejte, křesťané,
co se jest stalo před lety dávno v Betlémě.
Noviny jisté, pilně je slyšte pravené.

Narodil se Kristus Pán
z chudičké Panny, jsa Pán nad Pány jeden sám.
Žádné radosti, mnohé úzkosti měl jest tam.
- EZ 474,1.2 -

Lukáš 2,1-20

Galatským 4,4-7

Izaiáš 9,1-6

Izaiáš 9,1-6

Lukáš 1,67-80

1. svátek vánoční A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14a


25. Středa Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. 2.Mojžíšova 6,7

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

Velebme vždy s veselím
Stvořitele svého,
neb pro naše spasení
z života čistého
dítě se narodilo,
proroctví se splnilo,
v jeho narození.
Divné to dítě bylo,
nebo se tu spojilo
Božství s člověčenstvím.
- EZ 458,1 -

Jan 1,1-14

Titovi 3,4-7

Jan 1,1-14

Izaiáš 52,7-10

Lukáš 2,1-14

2. svátek vánoční

2. svátek vánoční


26. Čtvrtek I poznají, že já, Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a oni, dům izraelský, jsou mým lidem, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 34,30

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Lukáš 2,11

Ó ty radostný čase vánoční,
požehnaný nám na věky!
Svět ve tmách chodil, Kristus se zrodil.
Raduj se, raduj, ó křesťane.
- EZ 482,1 -

Matouš 1,18-25

Židům 1,1-4

Římanům 1,1-7

Izaiáš 7,10-14

Lukáš 2,15-20


27. Pátek Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha. Žalm 98,3

Čekáme na splnění blažené naděje a na zjevení slávy velikého Boha a našeho Spasitele Krista Ježíše. Titovi 2,13 Ž

Jan 21,20-24

Lukáš 2,21-24


28. Sobota Kdo má s chudým slitování, ten Bohu půjčuje a Bůh mu jeho dobrodiní splatí. Přísloví 19,17 F

Dávejte, a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Lukáš 6,38

Matouš 2,13-18

Lukáš 2,25-35

1. neděle po Vánocích Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b


29. Neděle Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! Žalm 84,4

Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Matouš 8,20

Jediný Synu Otce nebeského,
jediné Slovo Boha všemocného,
Ježíši Kriste, jediná radosti,
vítej z výsosti.
- EZ 505,1 -

Lukáš 2,25-40

1.Janova 1,1-4

Matouš 2,13-23

Izaiáš 49,13-16

Žalm 2


30. Pondělí Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Žalm 147,5

Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Lukáš 2,40

Izaiáš 63,7-14

Lukáš 2,36-40

Závěr roku Moje budoucnost je ve tvých rukou. Žalm 31,16a


31. Úterý Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně. Žalm 48,15

Ježíš odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Jan 14,6

Hvězdo hvězd, jsi zář mých cest.
Veď ty mne, Kriste, kde můj cíl.
Řiď můj běh v mé pouti dnech,
buď síla má, můj štít a díl.
Nade mnou ty pro svou při
svatou stráž svou rozprostři.
Tak mé kroky dojdou z běd
v město Boží naposled.
- BZ 416,1 -

Matouš 13,24-30

Římanům 8,31b-39

Izaiáš 51,4-6

Kazatel 3,1-15

Lukáš 2,41-52


PROSINEC 2024: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2024: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]