[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

Já nejsem kdosi teď, kdos byvší, kdosi příští:
jsem Někdo v tomto zde, dlím v Božím působišti.


1. Pondělí Je snad pro Hospodina něco nemožného? 1.Mojžíšova 18,14

I řekli apoštolé Pánu: Přispoř nám víry. Lukáš 17,5 K

2.Korintským 3,9-18

Lukáš 7,24-35


2. Úterý Slovo mé nenavrátí se ke mně prázdné, ale učiní to, což mi se líbí, a prospěšně to vykoná, k čemuž je posílám. Izaiáš 55,11 K

Dej služebníkům svým mluviti s veškerou volností slovo tvé, vztahuj ruku svou k uzdravování a k činění divů a zázraků jménem svatého Syna svého Ježíše. Skutky 4,29-30 S

Jan 1,43-51

Lukáš 7,36-8,3


3. Středa Může si člověk udělat bohy? Jeremiáš 16,20

Víme, že Syn Boží přišel, a dal nám smysl, abychom poznali toho pravého, a jsme v tom pravém, v Synu jeho Ježíši Kristu. Onť jest ten pravý Bůh a život věčný. 1.Janova 5,20 K

Jan 3,31-36

Lukáš 8,4-15


4. Čtvrtek Blízek je Hospodin těm, kteří jsou zlomeni v srdci, a těm, kteří jsou zdrceni v duchu, pomáhá. Žalm 34,19 Z

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás v Kristu přichází v hojnosti útěcha. 2.Korintským 1,5

Zjevení 1,1-8

Lukáš 8,16-18


5. Pátek Před smrtí jsi zachránil duši mou a nohy mé před pádem, abych před Bohem choditi mohl ve světě živých. Žalm 56,14 F

Aj, anděl Páně postavil se, a světlo se zastkvělo v žaláři; a udeřiv Petra v bok, zbudil ho, řka: Vstaň rychle. I spadli řetězové s rukou jeho. Skutky 12,7 K

1.Korintským 2,6-10

Lukáš 8,19-21


6. Sobota Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Jób 42,5-6

Kolem Saula zazářilo náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?" Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ." Skutky 9,3-5

4.Mojžíšova 6,22-27

Lukáš 8,22-25

Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům 3,15

Hlas Boží včera, dnes a zítra hovoří,
a uslyší ho, kdo své srdce pokoří.


7. Neděle Národu, který se nenazýval jménem mým, řekl jsem: Zde jsem, zde jsem. Izaiáš 65,1 K

Pán řekl služebníku: Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Lukáš 14,23

Přijď Králi věčný náš,
jenž vše v své moci máš
a žehnej nám!
Uč nás dle pravdy cest
ti oběť chvály nést
a jakž ti libé jest,
v nás kraluj sám!
- 156,1 -

Lukáš 8,4-15

Židům 4,12-13

Lukáš 8,4-8(9-15)

Izaiáš 55,6-12

Žalm 18,21-51


8. Pondělí Ti, kdo Pána milují, budou jako slunce vycházející v plné síle. Soudců 5,31

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim. Jan 17,22

5.Mojžíšova 32,44-47

Lukáš 8,26-39


9. Úterý Hospodina budu chválit za jeho slova, Boha budu chválit za jeho slova. Žalm 56,11 F

Ten drahocenný svěřený poklad opatruj v Duchu svatém, jenž v nás bydlí. 2.Timoteovi 1,14 P

Ezechiel 33,30-33

Lukáš 8,40-56


10. Středa Země a nebesa pominou, ale ty zůstaneš. Žalm 102,27 Z

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Židům 13,8

Lukáš 6,43-49

Lukáš 9,1-9


11. Čtvrtek Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Micheáš 7,18

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

1.Tesalonickým 1,2-10

Lukáš 9,10-17


12. Pátek Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. Přísloví 3,7

Díla svého zkus jeden každý. Galatským 6,4 K

2.Timoteovi 3,10-17

Lukáš 9,18-27


13. Sobota Pán buď nám milostiv a žehnej nám! Žalm 67,2 R

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

Matouš 13,31-35

Lukáš 9,28-36

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31

Kéž moje země - to je vroucím přáním mým,
je lásky domovem a Božím podnebím!


14. Neděle Hospodin požehná svému lidu pokojem. Žalm 29,11 Z

Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko. Efezským 2,17 P

Z tebe máme každé hnutí,
každou sílu, každé dchnutí;
ruku kdybys stáhl zpět,
hned by v prach zas klesl svět.
- EZ 544,2 -

Marek 8,31-38

1.Korintským 13,1-13

Izaiáš 58,1-9a

Amos 5,21-24

Žalm 15


15. Pondělí Izraelci Hospodinu odpověděli: "Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti!" Soudců 10,15

Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7

Lukáš 13,31-35

Lukáš 9,37-45


16. Úterý Všechny národy země poznají, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný. 1.Královská 8,60

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4

Lukáš 5,33-39

Lukáš 9,46-48


Začátek postní doby


17. Středa Ty jsi naděje všech končin země i zámořských dálek. Žalm 65,6

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

Matouš 6,16-21

Lukáš 9,49-50


18. Čtvrtek Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. 1.Mojžíšova 18,3

Ježíš pohlédl vzůru a řekl: Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. Lukáš 19,5

Koloským 3,5-11

Lukáš 9,51-56


19. Pátek Panovníku, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku. 5.Mojžíšova 3,24

Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Koloským 1,27

Římanům 7,14-25

Lukáš 9,57-62


20. Sobota Bůh svou láskou je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Izaiáš 63,9

Když kdo z vás ztracenou ovci nalezne, vezme si ji s radostí na ramena. Lukáš 15,5

Zachariáš 7,2-13

Lukáš 10,1-16

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b

Když zatracenec pad' kams v peklo bezedné,
jen ruka Milosti ho k Nebi vyzvedne.


21. Neděle Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Žalm 102,26

Ježíš Kristus vám bude oporou až do konce. 1.Korintským 1,8

A dokud trvá život ten,
jsem pevně na tom ustaven,
že o té Boží milosti
chci svědčit se vší smělostí.
- 277,8 -

Matouš 4,1-11

Židům 4,14-16

Jan 13,21-20

1.Mojžíšova 3,1-24

Žalm 63

1521 V Čelákovicích se narodil Matěj Červenka.


22. Pondělí Hospodine zástupů, opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne? 1.Samuelova 1,11

Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Lukáš 1,46-48

2.Tesalonickým 3,1-5

Lukáš 10,17-24

1471 V Praze zemřel Jan Rokycana.


23. Úterý Slyšel jsem hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" Izaiáš 6,8

Jsme posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! 2.Korintským 5,20

Jób 1,1-22

Lukáš 10,25-37


24. Středa Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně. 3.Mojžíšova 26,5

Jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. Matouš 14,20

5.Mojžíšova 8,11-18

Lukáš 10,38-42


25. Čtvrtek Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ! 2.Samuelova 22,3

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

Jakubova 4,1-10

Lukáš 11,1-4


26. Pátek Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit i soumrak, šlape po posvátných návrších země. Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů. Amos 4,13

Ježíš se modlí: Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe. Jan 17,6-7

Židům 2,11-18

Lukáš 11,5-13


27. Sobota Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám vedl jej. 5.Mojžíšova 32,11

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

Římanům 6,12-18

Lukáš 11,14-28


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Už není zotročen v své duši člověk ten,
jenž ví, že v Bohu svém je vpravdě svoboden.


28. Neděle Neboj se, já budu s tebou. Izaiáš 43,5

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2.Korintským 4,8-9

Bude-li nám zle,
uč nás vesele
bez reptání, bez bolesti
všechno břímě těžké nésti,
vždyť tou strastí zde
k Tobě cesta jde!
- 286,2 -

Jan 3,14-21

Římanům 5,1-11

Izaiáš 5,1-7

Izaiáš 5,1-7

Žalm 10


ÚNOR 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]