[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. 1.Mojžíšova 1,31

Nový rok – neděle po Vánocích Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Židům 13,8


1. Neděle Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Žalm 42,3

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Matouš 7,8

Vzdávejte díky s radostí,
chválu jeho velebnosti,
jeho jméno vyvyšujte,
chvalte, ctěte, vyznávejte,

neboť dobroty je plný,
od věků v ní neproměnný,
tak i pravda věčná jeho
nikdy nezklame žádného.
- EZ 121,4.5 -

Lukáš 4,16-21

Jakubova 4,13-15

Lukáš 4,16-21

Jozue 1,1-9

Žalm 8


2. Pondělí Jest mi Efraim syn tak milý a dítě rozkošné? Neboť kdykoliv mu hrozím, ještě na něj pamatuji. Proto rmoutí se mé nitro nad ním; smiluji, smiluji se nad ním, dí Hospodin. Jeremiáš 31,20 H

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Efezským 2,4-5

Jozue 24,1-26a

1.Mojžíšova 1,1-13


3. Úterý V mé při mne obhajuj a vyprosti mne z útrap. Při životě mne zachovej podle slova svého. Žalm 119,154 F

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

2.Mojžíšova 2,1-10

1.Mojžíšova 1,14-25


4. Středa Hospodinův anděl se však Eliáše dotkl podruhé a řekl: "Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!" 1.Královská 19,7

"Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena" a vykročte jistým krokem. Židům 12,12-13

1.Mojžíšova 21,1-7

1.Mojžíšova 1,26-2,3


5. Čtvrtek Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy. Žalm 71,17

Simeon řekl: Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Lukáš 2,29-31

1.Mojžíšova 9,8-13

1.Mojžíšova 2,4-17

Zjevení Páně – Epifanias Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8b


6. Pátek V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný, jeho srdce se stalo domýšlivým. 2.Paralipomenon 32,24-25

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

Již pravé slunce vzchází,
jej milost doprovází;
kde s hříšnými se střetla,
z nich tvoří děti světla.
- BZ 82,1 -

Matouš 2,1-12

Efezským 3,1-7

2.Korintským 4,3-6

Izaiáš 60,1-6

Žalm 72


7. Sobota Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo. Žalm 113,3 K

Bůh, dárce trpělivosti a útěchy, dej vám, abyste jednotně smýšleli jeden o druhém podle Ježíše Krista, abyste jednomyslně jako jedněmi ústy oslavovali Boha, Otce Pána našeho Ježíše Krista. Římanům 15,5-6 Col

Titovi 2,11-14

1.Mojžíšova 2,18-25


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


8. Neděle Dávej štědře a nebuď skoupý, když [svému potřebnému bratru] máš něco dát. 5.Mojžíšova 15,10

Dávejte, a bude vám dáno. Lukáš 6,38

Ó světlo světa, Kriste náš,
kéž tmu svou září přemáháš!
Ať svět již pozná spásu tvou
a věrně kráčí za tebou.

Všem, kdo tmou kráčí s úzkostí,
ať vyjde slunce milosti,
a ty, kdo cestu ztrácejí,
nacházej a veď k naději.
- EZ 392,1.2 -

Matouš 3,13-17

Římanům 12,1-8

Jan 1,29-34

Izaiáš 42,1-9

Žalm 71


9. Pondělí Nepomáhej darebákovi křivým svědectvím. 2.Mojžíšova 23,1b B21

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4,8

Skutky 10,37-48

1.Mojžíšova 3,1-13


10. Úterý Ale Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?" Odpověděl: "Já budu s tebou!" 2.Mojžíšova 3,11-12

Ježíš říká: Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Matouš 10,16

Lukáš 18,15-17

1.Mojžíšova 3,14-24


11. Středa Vyslyšel Bůh mou úpěnlivou prosbu. Bůh modlitbu mou přijme. Žalm 6,10 F

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6,6

Římanům 8,26-30

1.Mojžíšova 4,1-16


12. Čtvrtek Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 10,12

Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. 1.Janova 2,5

Efezským 1,3-10

1.Mojžíšova 4,17-26


13. Pátek Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Izaiáš 44,8

Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! 2.Korintským 5,20

Lukáš 12,49-53

1.Mojžíšova 6,1-4


14. Sobota Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Žalm 139,16

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život. Matouš 6,25

Matouš 4,12-17

1.Mojžíšova 6,5-22

2. neděle po Zjevení Páně Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16


15. Neděle Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to má raději než oběti. Přísloví 21,3 B21

Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakubova 2,26

V tobě je radost, jinde jen žalost,
Pane drahý, Ježíši.
Od tebe máme dary, neznámé
tomu, kdo tě neslyší.
Zbavuješ viny, vždycky jsi činný.
Kdo se ti dává, tomu zůstává
svoboda jistá. Haleluja!
I v téhle době hledíme k tobě.
Ať umíráme, na tebe dáme,
Pána a Krista. Haleluja!
- EZD 649,1 -

Jan 2,1-11

1.Korintským 2,1-10

2.Mojžíšova 33,18-23

2.Mojžíšova 33,18-23

Žalm 105,1-15


16. Pondělí Mé rty se budou radovat, když tobě zpívat budou, a potěší se duše má, kterou jsi vykoupil. Žalm 71,23 F

Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12

5.Mojžíšova 5,1-21

1.Mojžíšova 7,1-16


17. Úterý Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Žalm 119,11

Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá. 2.Timoteovi 1,14

Marek 2,23-28

1.Mojžíšova 7,17-24

1623 Odstraněn kalich i socha Jiříka Poděbradského z Týnského chrámu.


18. Středa Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil. 2.Mojžíšova 15,13

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1.Petrova 3,18

Římanům 9,31-10,8

1.Mojžíšova 8,1-14


19. Čtvrtek Neboť [Bůh] dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem. Jób 28,24

Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Matouš 18,14

Skutky 15,22-31

1.Mojžíšova 8,13-22


20. Pátek Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. 3.Mojžíšova 25,14

Staráme se o to, co je dobré nejen před Pánem, nýbrž i před lidmi. 2.Korintským 8,21 Col

Galatským 5,1-6

1.Mojžíšova 9,1-17


21. Sobota Jób řekl: Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Jób 1,21

Oblečte se v Pána Ježíše Krista. Římanům 13,14

5.Mojžíšova 33,1-16

1.Mojžíšova 9,18-29

3. neděle po Zjevení Páně A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29


22. Neděle Nikdo není jako ty, Hospodine, jsi veliký a veliké je tvé jméno pro tvou bohatýrskou sílu. Jeremiáš 10,6

Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

Slyšte jen, jak ven se nese jásot, zpěv a smích,
vprostřed Otec raduje se z synů ztracených.
Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky,
Pán zve nás dál, Pán zve nás dál.
- EZ 787,2 -

Matouš 8,5-13

Římanům 1,13-17

Římanům 1,13-17

2.Královská 5,1-19

Žalm 105,16-45


23. Pondělí Nedej, abych byl ponížen, neboť v tebe doufám. Žalm 25,20 F

Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Matouš 7,25

Skutky 16,8-15

1.Mojžíšova 11,1-9

1923 V Praze se narodil Amedeo Molnár.


24. Úterý U Nejvyššího [máš] svůj domov. Žalm 91,9b

Ježíš řekl: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14,1

Římanům 15,7-13

1.Mojžíšova 11,27-12,9


25. Středa Spravedlnost vede k životu, kdežto kdo se žene za zlem, spěje k smrti. Přísloví 11,19

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matouš 5,6

Rút 4,7-12

1.Mojžíšova 12,10-20


26. Čtvrtek Naplnils mé srdce větší radostí, než pociťují ti, jejichž obilí a víno se urodilo. Žalm 4,8 F

Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Římanům 14,17

Skutky 13,42-52

1.Mojžíšova 13,1-18


27. Pátek [Spravedlivý] je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Žalm 1,3

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; [abyste byli] plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Filipským 1,9.11

Koloským 1,21-29

1.Mojžíšova 14,1-16


28. Sobota David Pelištejci odpověděl: Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů. 1.Samuelova 17,45

A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Římanům 12,2

Zjevení 15,1-4

1.Mojžíšova 14,17-24


Neděle Bible

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2b


29. Neděle Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni! Žalm 80,20

[Boží lid pozná spásu] pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti. Lukáš 1,78-79

Den krátí se. Ty zůstaň s námi, bdi,
i v této chvíli poslední,
Ježíši, věrný Pane.
Ať světlo tvé nám nezhasne,
do temnot světa vzplane.
- EZ 262,3 -

Matouš 17,1-9

2.Korintským 4,6-10

Matouš 17,1-9

2.Mojžíšova 3,1-15

Žalm 40


30. Pondělí Hospodin nás opatroval na celé cestě, kterou jsme šli. Jozue 24,17

Ježíš praví: A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

2.Korintským 3,12-18

1.Mojžíšova 15,1-21


31. Úterý [Bože můj] ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta. Žalm 102,28

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. Zjevení 1,4

Jan 1,43-51

1.Mojžíšova 16,1-16


LEDEN 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]